กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2552
ชื่อเรื่อง: Species And Distribution Of Penaeoid Shrimps In Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Suwanna Panutrakul
Nongnud Tangkrock-olan
Wansuk Senanan
Praparsiri Barnette
Faculty of Science
คำสำคัญ: Distribution
Penaeoid
shrimps
Species
วันที่เผยแพร่: 2007
บทคัดย่อ: Species and distribution of Penaeoid shrimps in Thailand were studied in specimens of shrimp collected from fish markets and fishing ports of 23 provinces along the Gulf of Thailand and the Andaman Sea coast. Identification of species was based on the morphological characters of rostrum, carapace, branchiae, antennule, antenna, third maxilliped, pereiopods, pleopods, abdomen, telson, petasma, thelycum, and the colored pattern of the whole body based on keys and diagnoses available from the current literature. A total of 50 species from 13 genera and 3 families of Penaeoidea were identified in coastal provinces of the Gulf of Thailand and the Andaman Sea. Additional research is needed to more clearly define the distribution of shrimp species in the Gulf of Thailand and the Andaman Sea coasts.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2552
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น