กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2550
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorNongnud Tangkrock-olan
dc.contributor.authorWansuk Senanan
dc.contributor.authorPraparsiri Barnette
dc.contributor.otherFaculty of Science
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:03Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:03Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2550
dc.description.abstractPacific whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei, Boone, 1931) was first introduced to Thailand for aquaculture in the late 1990s as an alternative to a native shrimp species, black tiger prawn (Penaeus monodon, Fabricius, 1798). We documented the presence of L. vannamei in the Bangpakong river system, an important watershed in eastern Thailand with a high density of shrimp farms. This paper is a part of a larger study to evaluate potential ecological consequences of introduced L. vannamei. During January–November 2005 (three sampling periods), we sampled wild marine shrimp with commercial shrimp nets (6 m wide × 5 m deep × 25 m long with 2.5 cm mesh) at four sites within the Bangpakong estuary. Results indicated that L. vannamei were present at least once at all sampling sites during the study. Proportion of L. vannamei relative to all Penaeid shrimp per net in the Bangpakong estuary was 0.005 ± 0.0016 (January–March 2005), 0.0005 ± 0.00021 (June 2005), and 0.061 ± 0.0035 (September–November 2005). Litopenaeus vannamei were present in 30%, 16% and 100% of nets used for the three consecutive sampling periods. The mean sizes of L. vannamei captured were 22.4 ± 0.75, 25.1 ± 0.07, and 22.0 ± 0.29 mm postorbital carapace length (PO-CL) and 85.6 ± 2.66, 105.5 ± 6.13, and 85.8 ± 1.04 mm body length. The CL and body sizes were significantly larger in samples collected in June 2005 than the two other periods. Increasing frequencies of occurrence of L. vannamei in the Bangpakong estuary call for the determination of sources (escapes versus a self-sustaining population) and mitigation.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectalien speciesth_TH
dc.subjectAquacultureth_TH
dc.subjectGulf of Thailandth_TH
dc.subjectLitopenaeus vannameith_TH
dc.subjectPacific whiteleg shrimpth_TH
dc.subjectpopulation establishmentth_TH
dc.subjectThailandth_TH
dc.titleThe Presence of The Pacific Whiteleg Shrimp (Litopenaeus Vannamei, Boone, 1931) In The Wild In Thailanden
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.volume26
dc.year2007
dc.journalJournal of Shellfish Research
dc.page1187-1192.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น