กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2523
ชื่อเรื่อง: A survey of popularity of the sunshine radio (FM 107.75 MHz) in Chonburi and nearby provinces
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Suda Suwannapirom
Vuttichat Soonthonsmai
Graduate School of Commerce
คำสำคัญ: Radio broadcasting - - Chonburi
Radio stations - - Chonburi
วันที่เผยแพร่: 2002
บทคัดย่อ: This survey of the popularity of FM radio stations in Chonburi and nearby provinces was intended to study the listeners’ radio-listening behaviors, their attitudes towards and gratifications of the Sunshine Radio’s programs, and the factors affecting the listener’s selection of radio programs. This study was based on The Uses and Gratifications Theory’s conceptual framework, regarding the opening to and pursuance of messages for serving individual’s desires. The study found that around 55% of the samples listened to the radio every day. The samples usually listened to the modern Thai songs program. The most preferred is the sunshine Radio’s program. As comparing the listeners’ gratifications, it appeared that the samples were more gratified with Sunshine Radio’s programs, especially its Thai song programs, the program with listeners’ participations, and the occidental song program, than any other station’s programs.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2523
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p9-15.PDF8.43 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น