กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2499
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorSurin Matchacheep
dc.contributor.authorRungwit Chaijirawong
dc.contributor.authorPongrat Dumrangrojwattana
dc.contributor.authorRobert G. Moolenbeek
dc.contributor.otherFaculty of Scienceen
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:00Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:00Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2499
dc.description.abstractMorphology, shell, jaw, radula, and reproductive anatomy of land snails in the genus Succinea from the Eastern Thailand have been studied. Snails were collected from Chantaburi, Rayong and Trat Province. They were compared with Succinea putris (Linnaeus, 1758) from Zoologisch Museum, Amsterdam, the Netherlands. All of the investigated snails contain the shell, jaw, radula and genitalia characteristics of Indosuccinea. This is the first anatomical study of succineidae and new recorded data belongs to this family in Thailand.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectmorphologyth_TH
dc.subjectreproductive anatomyth_TH
dc.subjectSuccineath_TH
dc.subjectSuccineidaeth_TH
dc.subjectThailandth_TH
dc.titleComparative Anatomy of Land Snail Genus Succinea from Eastern Thailand (Pulmonata : Succineidae)th_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.volume41
dc.year2007
dc.journalKasetsart Journal - Natural Science
dc.page229-238.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น