กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2477
ชื่อเรื่อง: The First Isolation of Photobacterium damselae subsp. damselae from Asian Seabass Lates calcarifer
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Alejandro Labella
Carmen M. Alonso
Manuel Manchado
Dolores Castro
Juan J. Borrego
Praparsiri Barnette
Faculty of Science
คำสำคัญ: Asian seabass
Lates calcarifer
Photobacterium damselae subsp. damselae
วันที่เผยแพร่: 2009
บทคัดย่อ: After transporting Asian seabass Lates calcarifer from a fish farm to the Burapha University facilities, they began to die. The affected or moribund fish exhibited abdominal swelling, yellowish decoloration around the anus, darkening of the gills and exophthalmic eyes. The internal signs of the disease included abdominal cavities filled with a cloudy yellow and gelatinous fluid together with liver hemorrhage. Isolated bacteria from several organs were biochemically characterized as Photobacterium damselae subsp. damselae. It was further confirmed by PCR. An infectivity experiment by intraperitoneal injection with an isolate LCA 24907 showed its virulence to Asian seabass with LD50 of 8.1 × 105 CFU/g fish body weight. This is the first report of isolating P. damselae subsp. damselae from Asian seabass.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2477
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น