กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2450
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:15:57Z
dc.date.available2019-03-25T09:15:57Z
dc.date.issued2553
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2450
dc.description.abstractโอมิพราโซล (omeprazole) คือยาที่นิยมใช้รักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร เนื่องจากมีผลข้างเคียงน้อย จึงทำให้โอมิพราโซลถูกใช้มานานกว่า 20 ปี อย่างไรก็ตามนับจากปีคริสต์ศักราช 2006 มีรายงานจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงภาวะ ปริมาณแมกนีเซียมในเลือดต่ำอย่างรุนแรงในผู้ป่วยที่ใช้โอมิพราโซลเป็นเวลานาน แต่จากการศึกษาในผู้ป่วยเหล่านั้นพบว่าการทำงาน ของไตในการจัดการแมกนีเซียม (Mg2+) เป็นปกติ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าโอมิพราโซลอาจยับยั้งการทำงานของลำไส้ในการดูดซึม Mg2+ จากการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้แสดงให้เห็นว่าโอมิพราโซลมีฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึม Mg2+ ในลำไส้ ดังนั้นการติดตามระดับ Mg2+ ในกระแสเลือดของผู้ป่วยที่ได้รับโอมิพราโซลเป็นเวลานานอาจช่วยป้องกันผลข้างเคียงของยาต่อระดับ Mg2+ ในกระแสเลือดth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectแมกนีเซียมth_TH
dc.subjectโอมิพราโซลth_TH
dc.titleภาวะปริมาณแมกนีเซียมในเลือดต่ำจากการได้รับโอมิพราโซลเป็นเวลานานth_TH
dc.title.alternativeHypomagnesemia from long-term omeprazole administrationen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume15
dc.year2553
dc.description.abstractalternativeOmeprazole is a common therapeutic drug for acid-peptic disorder. Because of its very few adverse effects, it has been using for more than 20 years. However, since 2006, several reports showed severe hypomagnesemia in long-term omeprazole-administrated patients while renal Mg2+ handling was reported to be normal. Therefore, omeprazole propably supresses the intestinal Mg2+ absorption. The recent study demonstrated the inhibitory effect of omeprazole on intestinal Mg2+ absorption. Therefore, plasma Mg2+ assessment in long-term omeprazole administrated patients may help to prevent the adverse effect of omeprazole on the plasma Mg2+ level.en
dc.journalวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal
dc.page116-121.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
116-121.pdf1.22 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น