กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2434
ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน และปริมาณอินทรียวัตถุในดินบริเวณอ่าวนก อำเภอท่าใหม่ จังหวัดนนทบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Diversity of benthos and total organic matter in Ao nok, amphor Thaimai, Chanthaburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชลี ไพบูลย์กิจกุล
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
สุเมตต์ ปุจฉาการ
พิษณุ ยอดไพร
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ความสมบูรณ์ของดิน -- ไทย -- จันทบุรี
สัตว์หน้าดิน -- ไทย -- จันทบุรี
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: จุดประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน และปริมาณอินทรียวัตถุในบริเวณอ่าวนก จังหวัดจันทบุรี แบ่งสถานีเก็บตัวอย่าง เป็น 6 สถานี ตั้งแต่บริเวณป่าชายเลนถึงปากน้ำแขมหนู การศึกษาครั้งนี้พบว่า สัตว์หน้าดินรวม 26 วงศ์ จากทั้งหมด 4 ไฟลัม ได้แก่ Annelida, Mollusca, Arthropoda และ Echinodermata คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.79, 8.50, 3.45 และ 0.26 ตามลำดับ โดยความหนาแน่นทั้งหมดของสัตว์หน้าดินพบว่าสถานีที่ 5 มีความหนาแน่นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 185.03 ? 146.52 ตัว/ตารางเมตร ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับสถานีอื่น (P < 0.05) สถานีที่ 4 มีค่าดัชนี ความหลากหลายสูงที่สุดเท่ากับ 0.66 ? 0.48 และมีค่าดัชนีความหลากหลายสูงกว่าสถานีที่ 5 และ 6 อย่างมีนัยสำคัญ (P < 0.05) การศึกษาครั้งนี้พบว่าคุณภาพน้ำทะเลบริเวณอ่าวนกจัดอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ดังนั้นในอนาคตหากมีการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณอ่าวนกควรมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ และดินตะกอนควบคู่กับการศึกษาสัตว์หน้าดิน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2434
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น