กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/243
ชื่อเรื่อง: พาราไซท์ที่เป็นอันตรายต่อหอยนางรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Infections parasites of commercially oysters alomg the east coast of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุขใจ รัตนยุวกร
สุพรรณี ลีโทชวลิต
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ปรสิต
หอยนางรม - - การปนเปื้อน
หอยนางรม - - การเลี้ยง
หอยนางรม - - จุลชีพก่อโรค
หอยนางรม - - ปรสิต
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การปนเปื้อนของปรสิตในหอยนางรมปากจีบ Saccrostrea cucullata และ Saccrostrea forskali ในเขตการเพาะเลี้ยงบริเวณตำบลอ่างศิลา เขตเมืองใหม่ จังหวัดชลบุรี และในพื้รที่การเพาะเลี้ยงในตำบลท่าแฉลบ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคของเนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆ ซึ่งสามารถตรวจพบการปนเปื้อนของปรสิต ที่บริเวณเมืองใหม่ บริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี และที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พบ 10.27 % 6.60% และ 8.33% ตามลำดับ และการศึกษาโดยเทคนิค Quantitative Method ตรวจพบการปนเปื้อนของปรสิต ที่บริเวณเมืองใหม่ บริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี และที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พบ 29.10% 20.17% และ 42.50% ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามการรับประทานหอยนางรมสด ก็อาจทำให้เกิดภาวะความไม่ปลอดภัยเนื่องจากการปนเปื้อนได้ ดังนั้น ก่อนรับประทานควรล้างและทำความสะอาดให้ดี และควรจะหลีกเลี่ยงหรือนำมาปรุงให้สุกก่อนเสมอ Infections peresites of commercially oysters in Saccrostrea cucullata and Saccrostrea forskali at Angsila, MuangMai in Chonburi province and Thachalnab in Chantaburi province. In case of Histology in oysters that detected the contamination in Angsila, MuangMai and Thachalnab refer to 10.27% 6.60% and 8.33% respectively. And also study Quantitative Method detected parasites contamination all of area such as 29.10% 20.17% and 42.50% repectively. The oyster consumption may be dangerous cause of parasites transmission that concern to safety must wash and heating before eat.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/243
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น