กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2420
ชื่อเรื่อง: ความคลาดเคลื่อนของแผนที่พื้นมหาสมุทรทั่วไป (GEBCO 30 arc-second) บริเวณอ่าวไทยตอนบน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Accuracy of the general bathymetry (GEBCO 30 arc-second) in the upper Gulf of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เผชิญโชค จินตเศรณี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ความคลาดเคลื่อน
มหาสมุทร - - อ่าวไทย - - แผนที่
แผนที่
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้เป็นการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของข้อมูลความลึกของแผนที่พื้นมหาสมุทรทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนบน ระหว่าง แผนที่ GEBCO 30 arc-second (GEBCO30) ความละเอียดประมาณ 926 เมตร และแผนที่เดินเรือของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ จำนวนทั้งสิ้น 17 ระวาง พบว่าร้อยละ 71.47 ของข้อมูลของแผนที่ GEBCO30 มีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 2 เมตร บริเวณปากแม่น้ำ และพื้นที่ใกล้ปากแม่น้ำมีความคลาดเคลื่อน 2-6 เมตร ในขณะที่พื้นที่บริเวณด้านทิศใต้และด้านทิศตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน คลาดเคลื่อน 2-4 เมตร การตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าข้อมูลความลึกส่วนใหญ่ของแผนที่ GEBCO 30 arc-second สามารถนำไปใช้ได้ โดยมีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2420
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p69-76.pdf2.41 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น