กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2412
ชื่อเรื่อง: A new species of Paramacrochiron (Copepoda: Cyclopoida: Macrochironidae) associated with the rhizostome medusa Rhopilema hispidum collected from the Gulf of Thailand, with a phylogenetic analysis of the family Macrochironidae.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Khwanruan Srinui
Susumu Ohtsuka
Geoffrey A Boxshall
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: Paramacrochiron
วันที่เผยแพร่: 2012
บทคัดย่อ: Paramacrochiron thailandicum n. sp. (Copepoda: Cyclopoida: Macrochironidae) is described from the rhizostome medusa Rhopilema hispidum occurring in the Gulf of Thailand. The new species is distinguishable from other congeners mainly by detailed features of the fourth legs and the urosome in both sexes. Copepodid and adult stages of the genus Paramacrochiron seem to be host-specific to rhizostome medusae, but may spend periods free in the plankton or benthos during the absence of the host. A cladistic analysis shows that the Macrochironidae comprises two main lineages. Paramacrochiron is recovered as a monophyletic group, located on one lineage together with Pseudomacrochiron, which appears as a paraphyletic taxon with the limited character set used. The other main lineage comprises the genera Macrochiron and Sewellochiron, but the sole species of the latter genus, Sewellochiron fidens, is nested within Macrochiron. This analysis provides little support for maintaining Sewellochiron as a separate genus.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2412
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น