กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2404
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorศิริพร จำเนียรสวัสดิ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:50Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:50Z
dc.date.issued2556
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2404
dc.description.abstractเอสโตรเจนเป็นกลุ่มของสเตียรอยด์ฮอร์โมนที่มีการสังเคราะห์มากในต่อมเพศ ก่อนส่งเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือด ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ต่อการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย รวมถึง ระบบประสาท โดยมีฤทธิ์ในการปกป้องเซลล์ประสาท และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการสร้างความจำ นอกจากเอสโตรเจนที่สังเคราะห์จากต่อมเพศแล้วยังมีการสังเคราะห์เอสโตรเจนขึ้นภายในเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัส ซึ่งมีอิทธิพลต่อการทำงานของเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสโดยตรง ยิ่งไปกว่านั้นหากไม่มีเอสโตรเจนที่สังเคราะห์ภายในฮิปโปแคมปัส เซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสจะไม่สามารถตอบสนองต่อเอสโตรเจนที่สังเคราะห์จากต่อมเพศ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าเอสโตรเจนที่สังเคราะห์ ภายในฮิปโปแคมปัสมีหน้าที่เหนี่ยวนำให้เซลล์มีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อเอสโตรเจนปริมาณมากในกระแสเลือด บทความวิชาการนี้ จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างเอสโตรเจนที่สังเคราะห์จากต่อมเพศและเอสโตรเจนที่สังเคราะห์ภายในฮิปโปแคมปัสต่อการทำงานของ เซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสในหลอดทดลอง Estrogen is a group of steroid hormones which is mainly synthesized in the gonad and reaches its target organs via blood circulation. It plays an important role in several body systems including nervous system, such as neuroprotection and memory function. In addition to gonadal estrogen, the localization of endogenous estrogen has been clearly shown in hippocampus. Hippocampal estrogen has a direct effect on hippocampal neuronal functions. In addition, hippocampal neuron can not respond to gonadal estrogen when hippocampal estrogen is not present. Therefore, hippocampal estrogen may exist to prime hippocamapal neurons for further activation by systemic estrogen. This article indicates the interactive action of hippocampal estrogen on gonadal estrogen effects on hippocampal neurons in an in vitro study.th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectต่อมเพศth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.subjectฮิปโปแคมปัสth_TH
dc.subjectเซลล์ประสาทth_TH
dc.subjectเอสโตรเจนth_TH
dc.titleบทบาทของฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สังเคราะห์ภายในเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสและเอสโตรเจนที่สังเคราะห์จาก ต่อมเพศต่อการทำงานของเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume18
dc.year2556
dc.journalวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal
dc.page234-239.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
234-239.pdf264.85 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น