กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2391
ชื่อเรื่อง: Ecdysteroids from a Zoanthus sp.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Apichart Suksamrarn
Aroon Jankam
Bongkoch Tarnchompoo
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: Ecdysteroids
วันที่เผยแพร่: 2001
บทคัดย่อ: A new ecdysteroid, zoanthusterone, has been isolated from a marine zoanthid, Zoanthus sp. Ten known ecdysteroids, ponasterone A, 20-hydroxyecdysone 2-acetate, viticosterone E, integristerone A 25-acetate, 2-deoxy-20-hydroxyecdysone, ecdysone, ajugasterone C, dacryhainansterone, inokosterone, and 20-hydroxyecdysone, have also been isolated. This is the first report of ecdysteroids in a Zoanthus species.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2391
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น