กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2390
ชื่อเรื่อง: Three species of Sargassum (Phaeophyceae) with compressed primary branches in the Gulf of Thailand.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Institute of Marine Science
คำสำคัญ: Phaeophyceae
S. oligocystum
S. swartzii
Sargassum binderi
the Gulf of Thailand
วันที่เผยแพร่: 2007
บทคัดย่อ: Three species of Sargassum with compressed primary branches, S. binderi Sonder, S. oligocystum Montagne and S. swartzii (Turner) C.A.Agardh, have been described from the gulf of Thailand. S. swartzii is the first record of this species from the coast of Thailand. A hey for three species is clearly shown and discussed. S. binderi has slender lanceolate leaves, a dentate margin along the compressed stem of its vesicles, and clear spines along the whole margin of the flattened receptacles. S. oligocystum has broader lanceolate leaves with an acute to rounded apex, almost entire, spherical vesicles, and only few spines on the margin of the slightly compressed receptacles. S. swartzii has linear lanceolate leaves, pointed or crowned vesicles, and few spines near the tip of its almost terete receptacles.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2390
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น