กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2386
ชื่อเรื่อง: Further halotyrosine derivatives from the marine sponge Suberea aff. praetensa
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Rawiwan Watanadilok
Pichan Sawangwong
Institute of Marine Science
Anake Kijjoa
Werner Herz
Maria são josé Nascimento
Madalena Pedro
Graham Eaton
Pichai Sonchaeng
Artur MS Silva
คำสำคัญ: marine sponge
วันที่เผยแพร่: 2002
บทคัดย่อ: Reexamination of the marine sponge Suberea aff. praetensa, (Row) from the Gulf of Thailand furnished in addition to bromotyrosine derivatives found previously 5-bromo- and 5-chlorocavernicolin, cavernicolins 1 and 2, two other brominated tyrosine metabolites, a known bisoxazolidone and a new unusual rearranged tyrosine metabolite subereatensin. Several of the metabolites exhibited significant inhibitory effects against five human cancer cell lines.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2386
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น