กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2384
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorKitithorn Sanpanich
dc.contributor.authorYaowaluk Chitramvong
dc.contributor.authorFred E. Wells
dc.contributor.otherInstitute of Marine Science
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:48Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:48Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2384
dc.description.abstractA major effort is being undertaken to understand the effects of the December 2004 Indian Ocean tsunami on the marine environment. The emphasis has been on coral reefs, which are subtidal and offshore of the areas that were most heavily affected by the tsunami. The greatest losses of human life and destruction of human infrastructure occurred in the intertidal and supratidal regions where the waves had the greatest destructive force after they broke. We seek to determine the effects of the tsunami in the upper intertidal region, where the effects might be greatest, by using littorinid molluscs as an indicator group. An extensive 2002 survey of the distribution of littorinid molluscs at 50 sites in mangroves and on rocky shores in Thailand was recently published. Six of the study sites were on the Andaman Sea coast in the area of Phuket, Thailand, one of the regions most heavily hit by the tsunami. These sites (Fig. 1) were resurveyed between 13 and 18 April 2005, 3.5 months after the tsunami, to determine qualitatively what damage had occurred.th_TH
dc.language.isoength_TH
dc.subjectmolluscsth_TH
dc.titleEffects of the 26 December 2004 tsunami on littorinid molluscs near Phuket, Thailand.th_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue3
dc.volume72
dc.year2006
dc.journalJournal of Molluscan Studies
dc.page311-131.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น