กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2380
ชื่อเรื่อง: พิษของปรอทและทองแดงที่มีต่อแพลงก์ตอนพืชทะเล Dunaliella salina, Tetraselmis sp. และ Chaetoceros calcitrans
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ฉลวย มุสิกะ
อมรรัตน์ ชมรุ่ง
แววตา ทองระอา
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: การเจริญเติบโต
คลอโรฟิลล์ เอ
ความหนาแน่นของเซลล์
ความเป็นพิษ
ทองแดง
ปรอท
แพลงก์ตอนพืชทะเล
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2548
บทคัดย่อ: แพลงก์ตอนพืชทะเลเป็นสาหร่ายเซลล์เดียวขนาดเล็กที่สังเคราะห์แสงได้ จัดเป็นผู้ผลิตเบื้องต้นของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ หากมีการปนเปื้อนในแหล่งน้ำจากสารมลพิษจะทำให้ปริมาณแพงลก์ตอนพืชทะเลลดลง จึงมีการใช้แพลงก์ตอนพืชทะเลเป็นดัชนีบ่งชี้การปนเปื้อนของสารมลพิษในแหล่งน้ำ สำหรับการทดลองนี้ศึกษาพิษของปรอทและทองแดงที่มีต่อแพลงก์ตอนพืชทะเล 3 ชนิด คือ Dunaliella salina, Tetraselmis sp. และ Chaetoceros calcitrans ซึ่งมีความสำคัญในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยวิเคราะห์การเจริญเติบโต (ความหนาแน่นของเซลล์) และปริมาณคลอโรฟิลด์เอ ผลการทดลองพบว่าความไวในการตอบสนองต่อความเป็นพิษของปรอทและทองแดงต่อแพลงก์ตอนพืชทะเลเรียงจากสูงสุดไปต่ำสุดดังนี้ C.calcitrans, Tetraselmis sp. และ D. salina ปรอทมีพิษต่อแพงลก์ตอนพืชทั้ง 3 ชนิดสูงกว่าทองแดง คือมีค่าเฉลี่ย IC 50 ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบในแพลงก์ตอนพืชทะเลแต่ละชนิด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2380
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
269472.pdf378.66 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น