กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/238
ชื่อเรื่อง: ดรรชนีทางแบคทีเรียของน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ปี 2548
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Bacterial indices of seawater quality along the eastern coast of Thailand in 2005
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พัฒนา ภูลเปี่ยม
สายสมร ศรีแก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: น้ำทะเล - - การวิเคราะห์ - - วิจัย
น้ำทะเล - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - วิจัย
แบคทีเรีย - - วิจัย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก ตั้งแต่ ปากแม่น้ำบางปะกง ไปจนถึงอ่าวคุ้งกระเบน ทั้งหมด 22 สถานี ในช่วงฤดูแล้ง (มีนาคม 2548) ปละฤดูฝน (ตุลาคม 2548) มาตรวจสอบหาปริมาณแบคทีเรียบางชนิดที่เป็นเครื่องบอกถึงคุณภาพน้ำ เช่นแบคทีเรีย Coliform, Fecal coliform, Vibrio spp. และ Enterococci พบว่าตัวอย่างน้ำจากสถานีส่วนใหญ่มีแบคทีเรียปนเปื้อนอยู่ในปริมาณสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ่างศิลา และศรีราชา ปริมาณ Coliform สูงสุดที่ตรวจพบ คือ 1.75 x 105 MPN/100 มิลลิลิตร ตามลำดับ ที่อ่างศิลา ในเดือนมีนาคม Seawater samples were collected from Bangpakong estuary to Ao Khung Kraben (22 stations) to investigate the water quality in the dry (March 2005) and wet (October 2005) seasons. Some bacterial strains occurred in the seawater were quantified : coliform, fecal coliform, Vibrio spp. and enterococci. result showed seawater quality was heavily polluted by the bacteria in many stations especially at Chon Buri city hall, Ang Sila, and Sri Racha. The highest number of the total coloforms detected was 1.75 x 105 MPN/100 ml at Chon Buri city hall in October. And the highest number of the Vibrio spp.and Enterococci detected were 3.80 x 105 colony/100 ml and 2.0 x 103 MPN/100 ml respectively at Ang Sila in March.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/238
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น