กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/238
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorพัฒนา ภูลเปี่ยม
dc.contributor.authorสายสมร ศรีแก้ว
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T08:47:21Z
dc.date.available2019-03-25T08:47:21Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/238
dc.description.abstractจากการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก ตั้งแต่ ปากแม่น้ำบางปะกง ไปจนถึงอ่าวคุ้งกระเบน ทั้งหมด 22 สถานี ในช่วงฤดูแล้ง (มีนาคม 2548) ปละฤดูฝน (ตุลาคม 2548) มาตรวจสอบหาปริมาณแบคทีเรียบางชนิดที่เป็นเครื่องบอกถึงคุณภาพน้ำ เช่นแบคทีเรีย Coliform, Fecal coliform, Vibrio spp. และ Enterococci พบว่าตัวอย่างน้ำจากสถานีส่วนใหญ่มีแบคทีเรียปนเปื้อนอยู่ในปริมาณสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ่างศิลา และศรีราชา ปริมาณ Coliform สูงสุดที่ตรวจพบ คือ 1.75 x 105 MPN/100 มิลลิลิตร ตามลำดับ ที่อ่างศิลา ในเดือนมีนาคม Seawater samples were collected from Bangpakong estuary to Ao Khung Kraben (22 stations) to investigate the water quality in the dry (March 2005) and wet (October 2005) seasons. Some bacterial strains occurred in the seawater were quantified : coliform, fecal coliform, Vibrio spp. and enterococci. result showed seawater quality was heavily polluted by the bacteria in many stations especially at Chon Buri city hall, Ang Sila, and Sri Racha. The highest number of the total coloforms detected was 1.75 x 105 MPN/100 ml at Chon Buri city hall in October. And the highest number of the Vibrio spp.and Enterococci detected were 3.80 x 105 colony/100 ml and 2.0 x 103 MPN/100 ml respectively at Ang Sila in March.th_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2548 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectน้ำทะเล - - การวิเคราะห์ - - วิจัยth_TH
dc.subjectน้ำทะเล - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - วิจัยth_TH
dc.subjectแบคทีเรีย - - วิจัยth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleดรรชนีทางแบคทีเรียของน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ปี 2548th_TH
dc.title.alternativeBacterial indices of seawater quality along the eastern coast of Thailand in 2005en
dc.typeResearch
dc.year2549
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น