กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2377
ชื่อเรื่อง: New Thai Record Holothuria (Stauropora) discrepans Semper 1868.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุเมตต์ ปุจฉาการ
อารมณ์ มุจรินทร์
มหาวิทาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: 
วันที่เผยแพร่: 2005
บทคัดย่อ: Thirty-four species of holothurians belonging to fifteen genera have been investigated along the eastern coast of Thailand from 1998 to 2002.From this study found that one species that has not been previously reported in Thai waters before namely Holothuria (Stauropora) discrepans Semper,1868, which is here documented.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2377
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น