กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2376
ชื่อเรื่อง: A new species of Cladocroce Topsent, 1892 (Porifera, Haplosclerida) from the Gulf Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Rob van Soest
Pichai Sonchaeng
Wallie H. De Weerdt
Sumatt Putchakarn
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: Chalinidae
Cladocroce
Gulf of Thailand
Haplosclerida
new species
Porifera
วันที่เผยแพร่: 2004
บทคัดย่อ: A new sponges species, Cladocroce burapha n.sp. (Chalinidae, Haplosclerida, Porifera) is described from Chonburi province, eastern coast of the Gulf of Thailand. The new species can be separated from other Cladocroce speices bya combination of characters, including growth form, form and size of the spicule, and habitat. This is the first record of the genus Cladocroce from Thailand.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2376
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น