กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2366
ชื่อเรื่อง: Dibromotyrosine Derivatives, a Maleimide, Aplysamine-2 and Other Constituents of the Marine Sponge Pseudoceratina purpurea
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Pichan Sawangwong
Anake Kijjoa
Werner Herz
Maria são josé Nascimento
Rawiwan Watanadilok
J´ulia Bessa
Madalena Pedro
Graham Eaton
Rob van Soest
Artur MS Silva
Institute of Marine Science
Faculty of Science
คำสำคัญ: Aplysamine-2
Bromotyrosine Derivatives
Pseudoceratina purpurea
Purpuroceratic Acids A and B
วันที่เผยแพร่: 2005
บทคัดย่อ: A collection of the marine sponge Pseudoceratina purpurea from the Gulf of Thailand furnished aplysamine-2, two new bromotyrosine derivatives purpuroceratic acids A and B, two known bromotyrosine derivatives, 3-maleimide-5-oxime and common sponge constituents. Aplysamine-2, purpuroceratic acid A and 3-maleimide oxime were evaluated for their in vitro anticancer activity against three cancer cell lines, but only aplysamine-2 exhibited moderate dose dependent growth inhibitory effects.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2366
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น