กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2365
ชื่อเรื่อง: Isolation and killing activities of algicidal bacteria on a diatom Skeletonema sp. and a dinoflagellate Noctiluca scintillans in Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Chutiwan Dechsakulwatana
Khwanruan Pinkaew
Wanchai Wongsudawan
Institute of Marine Science
Fukami Kimio
คำสำคัญ: algal bloom
algicidal bacteria
Chaetoceros
dinoflagellate
Noctiluca
red tide
Skeletonema
วันที่เผยแพร่: 2006
บทคัดย่อ: An attempt of this study is to isolate and to investigate the algicidal bacteria that can be against the harmful algal blooms (HAB) and have killing activity by which bacteria are associated with the events and kill their target algal species. Culture of each 20 bacterial isolates from the coastal waters in Chonburi Province in the Gulf of Thailand grew with some algal bloom species such as a marine diatom, Skeletonema sp., and a dinoflagellate, Noctiluca scintillans under controlled laboratory condition. Two bacterial isolates showed antagonistic ability that they killed HAB species kept in the same culture chamber. The algicidal bacteria caused cell lysis of algal bloom species. This study is the first report of bacteria infecting and causing lysis of a dinoflagellate, Noctiluca scintillans and a diatom Skeletonema sp.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2365
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น