กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2347
ชื่อเรื่อง: Heavy metals contamination in sediments along the eastern coast of the gulf of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Chaluay Musika
Waewtaa Thongra-ar
Wanchai Wongsudawan
Arvut Munhapon
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: geoaccumulation index
heavy metal
pollution
Sediment
the Gulf of Thailand
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: Levels of Hg, Cd, Pb, Zn, Cu, Ni, Fe and Mn in surface sediments were investigated in 52 stations along the Eastern Coast of the Gulf of Thailand. The sediment samples were collected in March 2004. Concentrations of the heavy metals ranged from 0.005 - 0.121 microgram g-1 for Hg, <0.006 - 0.19 microgram g-1 for Cd, 1.69 - 66.3 microgram g-1 for Pb, 7.48 - 131 ±g g-1 for Zn, 14.4 - 103 microgram g-1 for Cu, <0.64 - 79.9 microgram g-1 for Ni, 1.17 - 92.8 milligram g-1 for Fe and 0.03 - 1.71 mg g-1 for Mn. Only Pb and Cu in the sediments exceeded the effects range low of the proposed marine and coastal sediment quality guidelines for Thailand. The calculated geoaccumulation index (Igeo) showed that the sediments were moderately polluted with Pb in some locations, particularly at Map Ta Phut Industrial Estate, and were slightly polluted with Cu, Zn and Mn at some sampling stations. All metals (except Cu) were associated with each other in the sediments. Organic matter, clay and silt were the major sediment components responsible for most metals sorbed in the study area.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2347
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น