กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2343
ชื่อเรื่อง: Unbound MEDLINE Anticancer activity evaluation of kuanoniamines A and C isolated from the marine sponge Oceanapia sagittaria, collected from the Gulf of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Anke Kijjoa
Nair Campos
Werner Herz
Madalena Pinto
Maria são josé Nascimento
เอนก กิจเจา
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: anti-proliferation of human lymphocytes
anticancer activity
Apoptosis
cell cycle progression
Oceanapia sagittaria
วันที่เผยแพร่: 2007
บทคัดย่อ: The pyridoacridine alkaloids kuanoniamines A and C were isolated together with 24 α-methylcholestanol, p-hydroxybenzaldehyde, p-hydroxybenzoic acid, phenylacetic acid and 3-formylindole from the ethyl acetate extract of the marine sponge Oceanapia sagittaria (Sollas), collected from the Gulf of Thailand. Kuanoniamines A and C were evaluated for their effect on the growth of five human tumour and a non-tumour cell lines, as well as on the proliferation of human lymphocytes. Kuanoniamine A was found to be a potent growth inhibitor of all the tumour and a non-tumour cell lines while kuanoniamine C was less potent but showed high selectivity toward the estrogen dependent (ER+) breast cancer cell line. Kuanoniamine A has shown to be a more potent inhibitor of DNA synthesis than kuanoniamine C. Kuanoniamine A was also found to cause an extensive reduction of the MCF-7 cells in G2/M phase as well as an increase in the apoptotic cells.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2343
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น