กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2342
ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของชนิดฟองน้ำทะเลที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะทะเลใต้ อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุเมตต์ ปุจฉาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ฟองน้ำทะล
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2550
บทคัดย่อ: Marine sponges are one of the better known groups of invertebrates. They play important roles, not only for marine ecological communities but also for economically biological resources from the ancient time. Although there are many studies on sponges as natural product sources in Thailand, but there has not been many studies conducted on their biodiversity, particularly in the Southern part of the Gulf of Thailand. Hence, the research project on species diversity of marine sponges (Demospongiae, Porifera) dwelling in the coral reefs in Had Khanom – Mo Ko Thale Tai National Park, Nakhon Si Thammarat Province is proposed. The main objectives of this study are inventory surveys and collecting sponge specimens in the study area. The results of this study will be advantage for the basic knowledge on marine biodiversity and local wisdom, the conservation and the sustainable uses and marine biological resources database development in the local area through the national level. The procedure of the study is starting from assigning site collection, reference articles and technical collections, survey planning and area approach, field surveys, sponge identification, registration and database development and submitted the final report.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2342
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น