กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2297
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุพจน์ บุญวิเศษ
dc.contributor.authorผจงสุข เนียมประดิษฐ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:42Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:42Z
dc.date.issued2551
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2297
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้เป้นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ การถ่ายทอด การรักษา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับวัฒนธรรมการจักสานของชุมชนในจังหวัดชลบุรี ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยได้มาจากเอกสารการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตและการบันทึกกลุ่มประชาชนในชุมชนเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ทั้งที่เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดวัฒนธรรมของท้องถิ่นและผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น ครูในโรงเรียน และชาวบ้านที่เป้นผู้ถ่ายทอด เด็กและเยาวชนที่ได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรม จำนวน ๓๐ คน ผลการวิจัยพบว่า ๑. การรับรู้วัฒนธรรมการจักสานของท้องถิ่นแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ ลักษณะที่มีอยู่แล้ว ลักษณะของบุคคล และแหล่งเรียนรู้โดยมีการเรียนรู้ภายในครอบครัว ในโรงเรียนและในชุมชนเป็นหลัก ๒. ลักษณะการถ่ายทอดการจักรสานในวัยผู้ใหญ่ ได้รับการถ่ายทอดในมิติทางวัฒนธรรมสังคม เช่น การเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิต อาศัยดูและจำจากคนรุ่นก่อนและมีการดัดแปลงพัฒนาแก้ไขในปัจจุบัน ส่วนเด็กและเยาวชนได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยผ่านระบบโรงเรียน ครอบครัว และการรับจ้างทำผลิตภัณฑ์จักรสานในชุมชน ๓. การรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น พบว่ามีความพยายามที่จะรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นการจักสานในชุมชน สำหรับปัญหาและอุปสรรคอันเกิดจากงานจักรสาน คือ ให้รายได้ไม่นแน่นอนและไม่มากนัก ความต้องการของตลาดไม่มากเท่าที่ควร การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดยังไม่มากนัก งานจักรสานในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังไม่มีอายุการใช้งานยาวนานเท่าที่ควร เยาวชนและคนรุ่นใหม่ยังไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร รวมทั้งสภาพสังคมในชุมชน ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่นิยมทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีรายได้แน่นอน มากกว่าการประกอบอาชีพจักสารth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการอนุรักษ์วัฒนธรรม - - ชลบุรีth_TH
dc.subjectภูมิปัญญาชาวบ้าน - - ชลบุรีth_TH
dc.subjectหัตถกรรม - - ชลบุรีth_TH
dc.subjectสาขาสังคมวิทยา
dc.titleการรับรู้ การถ่ายทอด และการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มจักสาน จังหวัดชลบุรีth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue25-26.
dc.volume16
dc.year2551
dc.journalวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
dc.page93-104.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
93-104.pdf953.26 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น