กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2255
ชื่อเรื่อง: Consumer ethnocentrism and reference group: Case of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Suda Suwannapirom
Nattavud Pimpa
Graduate School of Commerce
คำสำคัญ: Consumer behavior
Consumer ethnocentrism
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2006
บทคัดย่อ: Consumer ethnocentrism is an important marketing concept that is widely used to understand the potential in the international market. This study investigates the relationships among influencing factors from reference group and consumer ethnocentrism in the context of Thailand. It reveals strong positive relationships among various types of influencing factors on purchasing imported products. However, it also reveals negative relationships among consumer ethnocentrism and some influencing factors from both distant and proximal referents. This study concludes that peer influence and other distant referent influence operate most strongly in situations with weak familial communication, and socio-oriented familial communication patterns. In addition, people who appeared in mass media seem to play a relatively small role as information sources, perhaps because Thai consumers have learned to be skeptical of advertising of learning about ethnocentrism from various types of media
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2255
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p31-38.pdf5.44 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น