กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2254
ชื่อเรื่อง: Globalization, New Asian Economic Area (AEA) : Implications on economic reform and development.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Adisak Chandprapalert
Graduate School of Commerce
คำสำคัญ: Economic development - - Asia
Economics
International trade
Investments
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2002
บทคัดย่อ: Recent experiences in Asia provide an empirical evidence that countries in the process of integration are increasingly exposed to internal and external economic environment. In addition, this new emerging economies in Asia has the potential effects on multination corporations to treat these economies as a single regional market. To explore the extent to which MNCs can integrate their business operations in the Asian Economic Area (AEA), this research examines the extent of economic and social integration within AEA. It further discusses the variations and disparities among them in macro-economic environment, consumer characteristics, marketing infrastructure and human resource, and presents a regiocentric approach to the AEA markets with strategy implications for MNCs.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2254
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p36-40.PDF9.36 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น