กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2253
ชื่อเรื่อง: How to measure self-sufficient economy, A new development's concept after the economic crisis in Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Nimit Kraiwanit
Graduate School of Commerce
คำสำคัญ: Economic development
Economics
Sufficiency economy
Thailand - - Economic conditions
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2002
บทคัดย่อ: This concept encourages self-reliance or self-sufficient among the rural communities in Thailand. The purpose of this study is to explore 33 factors or indices determining the level of Self-sufficient Economy. The 33 factors can be categorized into three dimensions: participation. Development, and efficiency. Calculation of the index is performed through both weighted and unweighted methods. Validation of the Index was then explored by comparing or benchmarking with qualitative data of each community at all level of the self-sufficient economy. It was found that both highest-index and lowest-index communities are corresponding to each other, which means that the different level of index can classify the level of each self-sufficient community. The focal issue of this study is that the community must explore the real need, in the sense of the self-sufficient concept, at all self- sufficient levels enhances its potential immunity to social and economic crises.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2253
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p16-22.PDF6.39 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น