กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2208
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorโอฬาร ถิ่นบางเตียว
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:12:46Z
dc.date.available2019-03-25T09:12:46Z
dc.date.issued2556
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2208
dc.description.abstractการศึกษาการเลือกตั้งบนฐานธุรกิจการเมืองชองชุมชนกระแสบนเป็นความพยายามสรุปปรากฎการณ์การขยายตัวของระบบธุรกิจการเมืองที่กำลังขยายตัวอย่างกว้างขวางในชุมชน ด้วยประสบการณ์รับรู้และตีความโดยใช้วิจารณญาณ (Critical Reflection) การศึกษาพบว่า การขยายตัวของระบบธุรกิจการเมืองในชุมชนมีผลสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจกิจการเมืองในชุมชนมีผลสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจการเมืองของชุมชน การก่อรูปของระบบของระบบธุรกิจการเมืองในชุมชนเกิดขึ้นหลังรับธรรมนนูญ พ.ศ. 2521 เนื่องจากกลุ่มชนชั้นนำทางการเมืองท้องถิ่นระดับจังหวัดจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายเพื่อการเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดในระยะแรกและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยการสร้างหัวคะแนนจากผู้นำชุมชนเป็นหัวคะแนนในเครือข่ายการเมืองของชนชั้นนำระดับจังหวัดสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้คนภายในชุมชนที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรภายนอกมากขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การขยายตัวของระบบเศราฐกิจทุนนิยมและนโยบายการกระจายอำนาจของรัฐ มีผลต่อการขยายตัวของระบบธุรกิจการเมืองในระดับชุมชน ระบบดังกล่าวทำให้เกิดนักธุรกิจการเมืองท้องถิ่น โดยชนชั้นนำท้องถิ่นวึ่งอาศัยความได้เปรียบในด้านทรัพยากรทางการเมืองในการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองในองค์กรปกครองท้องถิ่นผ่านกิจกรรมการเลือกตั้ง อาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเวทีในการสะสมทุนเศรษฐกิจ ทุนทางการเมือง และทุนทางสังคม ระบบธุรกิจ การเมืองและการสะสมทุนของนักธุรกิจการเมืองท้องถิ่นมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การผู้ขาดทางการเมืองมากขึ้นในปัจจุบัน โดยอาศัยการสนับสนุนของกลไกอำนาจทางการเมือง และกลไกเชิงอิทธิพลในท้องถิ่นth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการเมือง - - แง่เศรษฐกิจth_TH
dc.subjectการเมืองth_TH
dc.subjectธุรกิจการเมืองth_TH
dc.subjectสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์th_TH
dc.titleการขยายตัวของระบบธุรกิจการเมืองในระดับชุมชน: กรณีศึกษา ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยองth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume5
dc.year2556
dc.description.abstractalternativeA study of election based on political business of Hrasaebon community is an attempt to summarize the phenomenon of political business expansion in the community, broadly expanded, with experience, perception and critical reflection. A study found that the expansion of political bisiness system was related to the economic and political system changes of community. The formation of political business system in community was happened after the promulgation of the constitution B.E. 1978 because local political elite groups in provincial level had to build up networks of election by building vote canvassers from community leaders, forelections of the members of provincial council at the first phase and elections of the members of the house of representative. An appointment of community leaders to be vote canvassers of political networks' elite in provincial level were related to changes of people's ways of life in community that were more dependent on external resources due to the result of the expansion of the capitalist economic syste,. Expansions of capitalist economic system and state's decentralization policy affected to political business system in community level. Political business system caused local political businessmen by local elites who took an advantage of political resources for accessing to political position in local administrative organization via election system, local administrative organization as a space for accumulation economic, political and social capitals. In the present time, political business system and capitals accumulation of local political businessmen have a tendency to become a political monopoly due to the supporting of political power and local inflience mechanisms.en
dc.journalวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of Politics, administration and Law
dc.page47-77.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
47-77.pdf2.45 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น