กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2204
ชื่อเรื่อง: การอ่านคันจิประสม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The reading of Kanji compounds
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นฤมล ลี้ปิยะชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: ภาษาญี่ปุ่น - - การอ่าน. ภาษาญี่ปุ่น - - ตัวอักษร
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2553
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาวิธีการอ่านคันจิแต่ละตัวว่าเมื่ออยู่ในรูปคำประสมจะมีวิธีการอ่านกี่แบบ ในภาพรวมของคำประสมคันจิ ๒ ตัวมีสัดส่วนเป็นอย่างไรในรูปแบบการอ่านที่พบทั้งหมด ผลการวิจัยพบว่าการอ่านอักษรคันจิมีการอ่านออกเสียงได้ 4 รูปแบบคือการอ่านด้วยเสียง “อน” เสียง “คุน” เสียงประสมระหว่างเสียง “อน” กัยเสียง “คุน” และเสียงประสมระหว่างเสียง “คุน” กับเสียง “อน” การอ่านคันจิประสมส่วนใหญ่มักจะใช้การอ่านด้วยเสียง “อน” เป็นหลักพบว่ามีจำนวนมากที่สุดถึง ๙๗.๔% ในขณะที่การอ่านแบบใช้สียง “คุน” ก็มีจำนวนถึง ๔๖.๗% การอ่านด้วยเสียงประสมระหว่างเสียง “อน” และเสียง “คุน” มีจำนวน ๑๑.๒% - ๑๒.๐%
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2204
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
37-57.pdf1.55 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น