กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2204
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorนฤมล ลี้ปิยะชาติ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:12:46Z
dc.date.available2019-03-25T09:12:46Z
dc.date.issued2553
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2204
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาวิธีการอ่านคันจิแต่ละตัวว่าเมื่ออยู่ในรูปคำประสมจะมีวิธีการอ่านกี่แบบ ในภาพรวมของคำประสมคันจิ ๒ ตัวมีสัดส่วนเป็นอย่างไรในรูปแบบการอ่านที่พบทั้งหมด ผลการวิจัยพบว่าการอ่านอักษรคันจิมีการอ่านออกเสียงได้ 4 รูปแบบคือการอ่านด้วยเสียง “อน” เสียง “คุน” เสียงประสมระหว่างเสียง “อน” กัยเสียง “คุน” และเสียงประสมระหว่างเสียง “คุน” กับเสียง “อน” การอ่านคันจิประสมส่วนใหญ่มักจะใช้การอ่านด้วยเสียง “อน” เป็นหลักพบว่ามีจำนวนมากที่สุดถึง ๙๗.๔% ในขณะที่การอ่านแบบใช้สียง “คุน” ก็มีจำนวนถึง ๔๖.๗% การอ่านด้วยเสียงประสมระหว่างเสียง “อน” และเสียง “คุน” มีจำนวน ๑๑.๒% - ๑๒.๐%th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectภาษาญี่ปุ่น - - การอ่าน. ภาษาญี่ปุ่น - - ตัวอักษรth_TH
dc.subjectสาขาปรัชญาth_TH
dc.titleการอ่านคันจิประสมth_TH
dc.title.alternativeThe reading of Kanji compoundsen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue29
dc.volume18
dc.year2553
dc.description.abstractalternativeThis research was aimed firstly to examine how many reading patterns of Kanji compounds exist; and secondly, to numerate the proportion of each reading pattern found in two – Kanji compounds. It was found that there were four reading patterns of Kanji compounds: “on”, “kun”, “on” and “kun” combined, and “kun” and “on” combined. Among these four patterns, “on” was the most frequent pronunciation pattern for reading Kanji compounds rate 97.4% followed by “kun” rated 46.7%. The pronunciations of “on” and “kun” combined and “kun” and “on” combined were rate 11.2% - 12.0% which were not significantly different.en
dc.journalวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.page37-57.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
37-57.pdf1.55 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น