กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2036
ชื่อเรื่อง: คุณค่าอาหารในสัตว์ทะเลกลุ่มเอคไคโนเดิร์ม: วัตถุดิบอาหารสำหรับกุ้งตัวตลก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The Nutrition in Marine Echinodermata: Raw material for Harlequin shrimp
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ณิษา สิรนนท์ธนา
จารุนันท์ ประทุมยศ
ชนะ เทศคง
วีณา เคยพุดซา
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: กุ้งตัวตลก
วัตถุดิบอาหาร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
อาหารสัตว์
แอคไคโนเดิร์ม
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: สัตว์ทะเลกลุ่มเอคไคโนเดิร์มเป็นแหล่งอาหารในธรรมชาติ ของกุ้งตัวตลก (Hymenocera picta) จากการศึกษาคุณค่าอาหารใน ดาวทะเล 10 ชนิด และปลิงทะเลจำนวน 4 ชนิด พบปริมาณ เถ้า ไขมัน โปรตีน ในตัวอย่างดาวทะเลและปลิงทะเล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยเถ้าพบปริมาณสูงสุดในตัวอย่างดาวทะเลปุ่มใหญ่Protoreaster nodosus (AS2) ปริมาณค่าเฉลี่ย 52.46% ไขมันพบสูงสุดในตัวอย่างดาว Astropecten polyacanthus (GS2) (1.95%) โปรตีนพบสูงสุดในดาวทะเลสีน้ำเงิน Linckia laevigata (AS4) (20.77%) ส่วนในปลิงทะเล ปริมาณเถ้า พบสูงสุดในปลิงทะเลหนวดกิ่งไม้สีเขียว Colochirus quadrangularis Troschel (GSC4) ปริมาณค่าเฉลี่ย 45.75% ไขมันพบสูงสุดในตัวอย่าง C. quadrangularis Troschel (GSC4) (9.63%) ส่วนปริมาณโปรตีนพบสูงสุดในปลิงทะเลสีดำHolothuria (Mertensiothuria) leucospilota GSC2 (42.94%) ชนิดและปริมาณกรดไขมันในดาวทะเล พบกรดไขมันชนิดอิ่มตัว (SFAs), ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (MUFAs) และชนิดไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFAs) และกรดไขมันจำเป็น C18:2n6, C18:3n6, C20:4n6 และ C20:5n3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยกรดไขมันชนิด SFAs พบ สูงสุดในดาวทะเลสีทอง Linckia guildingi Gray (AS5) (57.51%TFA dry wt.), MUFAs พบสูงสุด ในตัวอย่าง AS 5 เช่นกัน (10.85%TFA dry wt.) ส่วน PUFAs พบสูงสุดในดาวทะเลปุ่มใหญ่ Protoreaster nodosus (AS2) (19.68%TFA) กรดไขมันจำเป็นที่พบในปริมาณสูง ได้แก่ ARA (C20:4n6) ในปริมาณ 14.51%TFA; 423.82 mg/ g dry wt. ในตัวอย่างดาวแสงอาทิตย์ L. maculata (GS3) กรดไขมัน EPA พบปริมาณสูงสุด 9.48%TFA; 422.87mg/ g dry wt. ในตัวอย่างดาวทราย A. polyacanthus (GS2) ปริมาณกรดอะมิโนจำเป็น Glutamic, Glycine, Proline, Alanine, Arginine พบในดาวทะเลสีน้ำเงิน Linckia laevigata (AS4) สูงกว่าตัวอย่าง ชนิดอื่น ๆ ในตัวอย่างปลิงทะเลพบกรดไขมันชนิดอิ่มตัว (SFAs), ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (MUFAs) และชนิดไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFAs) และกรดไขมันจำเป็น C20:4n6 และ C20:5n3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยกรดไขมัน SFAs พบสูงสุดในตัวอย่างปลิงทะเลหนวดกิ่งไม้สีเขียว (GSC4) ในปริมาณ 26.95%TFA dry wt., MUFAs พบสูงสุดในตัวอย่างปลิงทะเลหนวดกิ่งไม้ สีชมพูเหลือง (GSC3) ในปริมาณ 22.25%TFA dry wt. ส่วน PUFAs พบสูงสุดในตัวอย่างปลิงทะเลสีดำ (GSC2) ในปริมาณ 24.27%TFA โดย C20:4n6 พบสูงสุดในตัวอย่างปลิงหินหนาม (GSC1) (20.11%; 179.45 mg/ g dry wt.) และ C20:5n3 พบสูงสุดในตัวอย่าง GSC4 (8.85%; 306.72 mg/ g dry wt.)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2036
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2563_050.pdf1.06 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น