กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2033
ชื่อเรื่อง: การสร้างดีเอนเอวัคซีนต่อไวรัสตับอักเสบชนิดซีที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Construction of DNA vaccine to currently circulating hepatitis C virus
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อุไรวรรณ อินทมาโส
ศิรินทิพย์ รัฐกิจ
เอกชัย คงคาเดือด
วิทยา ภูมิภักดิ์
กนกพร ศรีสุจริตพานิช
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
คำสำคัญ: ดีเอนเอ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ไวรัสตับอักเสบ
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โรคตับอักเสบที่มีสาเหตุมาจากไวรัสตับอักเสบชนิดซีก่อให้เกิดปัญหาเริ่มต้นที่ตับ การติดเชื้อเรื้อรังที่สามารถพัฒนาไปเป็นโรคร้ายแรงขึ้นยังคงเป็นปัญหาทางคลินิกและสาธารณสุขที่ท้าทายการรักษาในปัจจุบัน จุดมุ่งหมายของการศึกษานี้คือตรวจหาสายพันธุ์ของ HCV ที่ระบาดในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HCV และสร้าง DNA vaccine เพื่อต่อต้าน HCV genotype ที่มีการแพร่ระบาดสูง ซีรั่มจากผู้ที่ติดเชื้อ HCV จำนวน 67 ตัวอย่างได้ถูกรวบรวมแล้วนำมาวิเคราะห์โดยเทคนิค one-step RT-PCR ด้วย primer ที่จำเพาะบริเวณ 5 UTR สายพันธุ์ g1 พบมากที่สุด ร้อยละ 49.25 ตามด้วย g6, g3 และ g4 คิดเป็นร้อยละ 26.87, 22.39 และ 1.49 ตามลำดับ ชิ้นส่วน DNA ที่บริเวณ NS3/NS4A ของ g3a หรือ g6f ได้ถูกนำไป clone เข้า pVAX1 แล้ว recombinant plasmids ได้ถูกนำไปวิเคราะห์ ด้วยวิธี BamHI/XbaI digestion, PCR และ DNA sequencing เพื่อยืนยันความถูกต้อง การแสดงออกของ recombinant plasmid และประเมิน ประสิทธิภาพของวัคซีน จำเป็นต้องทำการศึกษาในขั้นต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2033
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2563_037.pdf1.1 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น