กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2017
ชื่อเรื่อง: การโคลนและสมบัติของยีนไลเปสจาก Bacillus sp. ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสประสิทธิภาพสูง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Cloning and characterization of lipase-encoding gene from high-efficicency lipase producing Bacillus sp
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ยีนไลเปส
เอนไซม์ไลเปส
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มัวัตถุประสงค์เพื่อโคลนและหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนนำรหัสเอนไซม์ไล เปสจาก Bacillus sp. BLCD 003 และศึกษาการแสดงออกของยีนนำเอนไซม์ไลเปสและศึกษาคุณสมบัติของ Recombinant lipase พบว่า Bacillus sp. BLCD 003 มียีนนำรหัสเอนไซม์ไลเปสขนาด 648 คู่เบส ซึ่งสร้างโปรตีน (215 amino acid residues) ที่ มีลำดับกรดอะมิโน Ala-X-Ser-X-Gly ซึ่งเป็นบริเวณอนุรักษ์ที่พบได้ในเอนไซม์ไลเปสที่ผลิตจากแบคทีเรียสกุล Bacillus sp. เมื่อแทรกยีนนำรหัสเอนไซม์ไลเปส Escherichia coli BL21(DE3) พบว่า Recombinant lipase มีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ 23 kDa และมีกิจกรรมของเอนไซม์สูงสุดที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียลและที่ค่า pH อื่น ๆ ที่ทดสอบ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2017
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2560_030.pdf20.24 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น