กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/200
ชื่อเรื่อง: การตรวจแยกเชื้อแบคทีเรียและปรสิตที่ก่อให้เกิดโรคในปลาการ์ตูน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Isolation and identification of pathogenic bacteria and parasites of clownfish
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณภา กสิฤกษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ปลาการ์ตูน - - ปรสิต
ปลาการ์ตูน - - โรค
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
แบคทีเรีย
โรคเกิดจากปรสิต
โรคเกิดจากแบคทีเรีย
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการศึกษาการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย และปรสิตที่ก่อให้เกิดโรคในปลาการณ์ตูนทั้งหมด 498 ตัวอย่าง พบสาเหตุที่ทำให้ปลาการ์ตูนตายมากที่สุดได้แก่ โรคที่เกิดจากโปรโตซัว คิดเป็นร้อยละ 51.78 รองลงมาพบโรคที่เกิดจากลุ่มเชื้อแบคทีเรียและรา และโรคที่เกิดจากสาเหตุ อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 26.58 และ 21.64 ตามลำดับ โรคที่เกิดจากโปรโตซัว พบว่า โปรโตซัวที่พบมากที่สุด ได้แก่ Brooklynella hostilis คิด เป็นร้อยละ 37.88 รองลงมาพบ โปรโตซัวชนิดอื่น ๆ , Cryptocaryom irritans และ Amyloodinium ocellatum คิดเป็นร้อยละ 26.14 , 20.83 และ 15.15 ตามลำดับ แบคทีเรียที่พบมากที่สุดได้แก่ Vibrio sp. คิดเป็นร้อยละ 55.10 รองลงมา ได้แก่ Vibrio alginolyticus, V. fluvialis, Enterobacter cloacae,Edwardsiella hosinae,Providencia rettgeti และ Shewanella putrefaciens คิดเป็นร้อยละ 22.45, 10.20, 6.12, 2.04, 2.04 และ 2.04 ตามลำดับ Abstract Examined for bacteria and parasites infested of clownfishes 498 Samples, Protozoa group was found in highest number 51.78%. Bacteria and Fungi group, and other cased group were 26.58% and 24.64% respectively. For Protozoa group, Brooklynella hostilis was found in highest number 37.88%. Other protozoa, Cryptocaryom irritans and Amyloodinium ocellatum were found 26.14% , 20.83 % and15.15% respectively. For Bacteria group, Vibrio alginolyticus, V. fluvialis, Enterobacter cloacae,Edwardsiella hosinae,Providencia rettgeti and Shewanella putrefaciens werw found 22.45%, 10.20%, 6.12%, 2.04%, 2.04% and 2.04% respectively.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/200
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น