กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/200
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorวรรณภา กสิฤกษ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T08:45:57Z
dc.date.available2019-03-25T08:45:57Z
dc.date.issued2548
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/200
dc.description.abstractจากการศึกษาการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย และปรสิตที่ก่อให้เกิดโรคในปลาการณ์ตูนทั้งหมด 498 ตัวอย่าง พบสาเหตุที่ทำให้ปลาการ์ตูนตายมากที่สุดได้แก่ โรคที่เกิดจากโปรโตซัว คิดเป็นร้อยละ 51.78 รองลงมาพบโรคที่เกิดจากลุ่มเชื้อแบคทีเรียและรา และโรคที่เกิดจากสาเหตุ อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 26.58 และ 21.64 ตามลำดับ โรคที่เกิดจากโปรโตซัว พบว่า โปรโตซัวที่พบมากที่สุด ได้แก่ Brooklynella hostilis คิด เป็นร้อยละ 37.88 รองลงมาพบ โปรโตซัวชนิดอื่น ๆ , Cryptocaryom irritans และ Amyloodinium ocellatum คิดเป็นร้อยละ 26.14 , 20.83 และ 15.15 ตามลำดับ แบคทีเรียที่พบมากที่สุดได้แก่ Vibrio sp. คิดเป็นร้อยละ 55.10 รองลงมา ได้แก่ Vibrio alginolyticus, V. fluvialis, Enterobacter cloacae,Edwardsiella hosinae,Providencia rettgeti และ Shewanella putrefaciens คิดเป็นร้อยละ 22.45, 10.20, 6.12, 2.04, 2.04 และ 2.04 ตามลำดับ Abstract Examined for bacteria and parasites infested of clownfishes 498 Samples, Protozoa group was found in highest number 51.78%. Bacteria and Fungi group, and other cased group were 26.58% and 24.64% respectively. For Protozoa group, Brooklynella hostilis was found in highest number 37.88%. Other protozoa, Cryptocaryom irritans and Amyloodinium ocellatum were found 26.14% , 20.83 % and15.15% respectively. For Bacteria group, Vibrio alginolyticus, V. fluvialis, Enterobacter cloacae,Edwardsiella hosinae,Providencia rettgeti and Shewanella putrefaciens werw found 22.45%, 10.20%, 6.12%, 2.04%, 2.04% and 2.04% respectively.th_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2547-2548 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectปลาการ์ตูน - - ปรสิตth_TH
dc.subjectปลาการ์ตูน - - โรคth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.subjectแบคทีเรียth_TH
dc.subjectโรคเกิดจากปรสิตth_TH
dc.subjectโรคเกิดจากแบคทีเรียth_TH
dc.titleการตรวจแยกเชื้อแบคทีเรียและปรสิตที่ก่อให้เกิดโรคในปลาการ์ตูนth_TH
dc.title.alternativeIsolation and identification of pathogenic bacteria and parasites of clownfishen
dc.typeResearchth_TH
dc.year2548
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น