กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1993
ชื่อเรื่อง: การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Technology transfer on sperm cryopreservation of commercially important freshwater fish
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การเก็บรักษาน้ำเชื้อ
ปลาน้ำจืด
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาน้ำจืดเศรษฐกิจแช่แข็ง ได้พัฒนางานวิจัยเพื่อการแช่แข็งและการเก็บรักษาน้ำเชื้ปลานำ้จืดเศรษฐกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีการแช่แข็งน้ำเชื้ออย่างง่ายๆที่มีราคาถูก ไม่สลับซับซ้อนเพื่อสามารถเก็บรักษาน้ำเชื้อที่มีคุณภาพไว้ในไนโตรเจนเหลว เพื่อสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการแช่แข็งน้ำเชื้อปลาน้ำจืดเศรษฐกิจอย่างง่าย ที่สามารถนำไปใช้ในภาคการผลิต น้ำเชื้อปลาไน (Cyprinus carpio) ได้ถูกนำมาเจือจางในสารละลาย Extender 7 และ Dimethylsulfoxide (DMSO) ที่ความเข้มข้น 10% แล้วนำไปแช่แข็งในกล่องโฟมโดยใช้อัตราการลดอุณหภูมิ 2 ระดับ ได้แก่การแช่แข็งที่ความสูงเหนือผิวหน้าไนโตรเจนเหลว 4 และ 6 เซนติเมตร พบว่า การแช่แข็งน้ำเชื้อปลาไนที่ความสูงเหนือผิวหน้าไนโตรเจน 6 เซนติเมตรเป็นวิธีที่เหมาะสมในการแช่แข็งน้ำเชื้อปลาไน เนื่องจากเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มมีชีวิตยังคงมีค่าสูงเท่ากับ 43.33 2.72% และ 50.15 0.87% ตามลำดับหลังจากเก็บรักษาในถังไนโตรเจนเหลว (อุณหภูมิ -196 องศาเซนเซียส) ผ่านไป 8 เดือน การศึกษาผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ำเชื้อแช่แข็งที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส (ในตู้แช่แข็ง) และ -196 องศาเซลเซียส (ในถังไนโตรเจนเหลว) ในระยะเวลา 8 เดือน พบว่าเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาไนแช่แข็งในถังไนโตรเจนเหลวมีเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์ม และเปอร์เซ็นสเปิร์มที่มีชีวิตดีกว่าการเก็บรักษาในตู้แช่แข็งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) echnology transfer on sperm cryopreservation of commercially important freshwater fish was developed to cryopreserve sperm with simple and inexpensive technique for production section. Common carp(Cyprinus carpio) semen was diluted in extender 7 and 10% dimethylsulfoxide prior to freezing in styrofoam box containing liquid nitrogen Freezing of semen was(DMSO) performed at 4 or 6 cm surface before storage in freezer(-70 c) or liquid above liquid nitrogen nitrogen tank(196 c). High percentages of motile sperm(4 2.72%) and viable sporm(50.15 0.87%) were still found after frozen semen was preserved in liquid nitrogen tank for 8 months. Storage of frozen semen in liquid nitrogen tank was better than in freezer since post-thaw sperm motility and sperm viability were significantly higher(P<0.05) in liquid nitrogen tank than freezer.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1993
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น