กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1990
ชื่อเรื่อง: กลไกระดับเซลล์ของสภาวะกรดด้านโพรงลำไส้ลดการออกฤทธิ์ของโอมิพราโซลในการยับยั้งการดูดซึมแมกนีเซียมผ่านแผ่นเซลล์เยื่อบุลำไส้เพาะเลี้ยงคาโค-2
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Cellular mechanism of apical acidity decreases inhibitory effect of omeprazole on Mg2+ absorption across intestinal-like Caco-2 monolayers
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
คำสำคัญ: ภาวะกรด
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
เซลล์เยื่อบุลำไส้
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การดูดซึมแมกนีเซียม (magnesium; Mg2+) แบบไม่ใช้พลังงานในลำไส้ เป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งต่อการรักษาสมดุล Mg2+ ในร่างกาย มีรายงานก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าภาวะกรดด้านโพรงลำไส้ และยา omeprazole มีฤทธิ์ เปลี่ยนแปลงการดูดซึม Mg2+ แบบไม่ใช้พลังงานในลำไส้ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาบทบาทของภาวะกรดด้านโพรงลำไส้ และ omeprazole ต่อการขนส่ง Mg2+ แบบไม่ใช้พลังงาน จากการทดลองพบว่า omeprazole มีฤทธิ์เพิ่มการแสดงออกของ ตัวรับรู้ภาวะกรด (acid sensor) คือ P2Y purinoceptors ชนิด P2Y2 P2Y4 และ P2Y6 ในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง Caco-2 อีกทั้งยังยับยั้งการขนส่ง Mg2+ แบบไม่ใช้พลังงานผ่านแผ่นเซลล์ ลำไส้เพาะเลี้ยง Caco-2 การกระตุ้นการทางานของ P2Y2 ก็ยังยับยั้งการขนส่ง Mg2+ แบบไม่ใช้พลังงานผ่านแผ่นเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง Caco-2 เช่นกัน ภาวะกรดด้านโพรงลำไส้สามารถยับยั้งอิทธิพลของ omeprazole ต่อการ แสดงออกของ P2Y purinoceptors ชนิด P2Y2 P2Y4 และ P2Y6 และการขนส่ง Mg2+ แบบไม่ใช้พลังงานผ่านแผ่นเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง Caco-2 สารยับยั้ง P2Y2 และ intracellular Ca2+ มีฤทธิ์เพิ่มการขนส่ง Mg2+ แบบไม่ใช้ พลังงานผ่านแผ่นเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง Caco-2 ที่ถูกบ่มด้วย omeprazole นอกจากนี้ omeprazole ยังเพิ่มค่าความต้านทานไฟฟ้าและลดความสารมารถในการขนส่งอิออนประจุบวกผ่านช่องว่างระหว่างเซลล์ของ แผ่นเซลล์ ลำไส้เพาะเลี้ยง Caco-2 เมื่อศึกษาการขับ HCO3– พบว่า omeprazole และ สารกระตุ้น P2Y2 มีฤทธิ์เพิ่มการขับHCO3– ผ่านแผ่นเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง Caco-2 แต่สารยับยั้ง P2Y2 และ intracellular Ca2+สามารถยับยั้งฤทธิ์ของสารกระตุ้น P2Y2 และ omeprazole ต่อการขับ HCO3– ได้ บ่งชี้ได้ว่าการกระตุ้น P2Y2-intracellular Ca2+signaling กระตุ้นการขับ HCO3– และมีผลยับยั้งการขนส่ง Mg2+ แบบไม่ใช้พลังงานผ่านแผ่นเซลล์ลาไส้เพาะเลี้ยง Caco-2 ภาวะกรดด้านโพรงลำไส้สามารถยับยั้งอิทธิพลของ omrprazole ต่อการขนส่ง Mg2+ แบบไม่ใช้พลังงานโดยเพิ่มคุณสมบัติการคัดเลือกและยอมให้อิออนประจุบวกผ่านช่องว่างระหว่างเซลล์ Caco-2 ผลการศึกษาจาก โครงการวิจัยนี้นำเสนอบทบาทของ acid sensor P2Y2 receptor ในการควบคุมการขนส่ง Mg2+ แบบไม่ใช้พลังงาน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1990
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2563_081.pdf2.76 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น