กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1933
ชื่อเรื่อง: การยืดอายุการเก็บรักษากุ้งขาวต้มโดยการเคลือบด้วยน้ำมันหอมระเหยร่วมกับการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ: ผลของการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Shelf-life extension of cooked white shrimp using essential oil coating and modified atmosphere packaging: Effected of modified atmosphere packaging
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สวามินี ธีระวุฒิ
ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: กุ้งขาว
น้ำมันหอมระเหย
น้ำมันออริกาโน
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของการปรับสภาพบรรยากาศต่อคุณภาพของ เนื้อกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ต้มเคลือบน้้ามันหอมระเหยออริกาโน โดยมีการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศแตกต่างกัน 3 สภาวะ ดังนี้ T4 (40% CO2 : 60% N2), T6 (60% CO2 : 40% N2) และ T8 (80% CO2 : 15% N2 : 5% O2) เปรียบเทียบกับเนื้อกุ้งขาวต้มที่ไม่เคลือบ (TCC) และเคลือบสารละลายน้้ามันหอมระเหยออริกาโนและบรรจุแบบบรรยากาศปกติ (TOC) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 28 วัน พบว่า กุ้งขาวสุกเคลือบน้้ามันออริกาโนความเข้มข้น 0.5% ภายใต้การบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ T4 ช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพ (% cooking loss) เคมี (pH, TVB-N และ TMA-N) จุลินทรีย์ (จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด) และประสาทสัมผัส (ลักษณะปรากฏ กลิ่น เนื้อสัมผัส และรสชาติ) ได้มากที่สุด และเมื่อพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานกองควบคุมอาหาร (2552) กำหนดไว้ในอาหารทะเลปรุงสุกต้องมีจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 6 log CFU/g พบว่า T4, T6 และ T8 เก็บรักษาได้ 18, 14 และ 12 วัน ตามลำดับ ส่วน TOC เก็บรักษาได้ 12 วัน ขณะที่ TCC เก็บรักษาได้เพียง 8 วัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1933
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2560_107.pdf2.94 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น