กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1893
ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ (Lophophorates) บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Marine Biodiversity of Lophophorates along the eastern coast of the Gulf of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุเมตต์ ปุจฉาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: สัตว์ทะเล
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
โลโฟฟอร์
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ผู้วิจัยทำการสารวจและเก็บตัวอย่างกลุ่มสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ในโครงการวิจัยเรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ (Lophophorates) บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย” ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยสำรวจพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด รวม 24 สถานี ระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2559 โดยสำรวจช่วงเวลากลางวันด้วยการดำน้ำแบบ scuba diving ดำน้ำแบบผิวน้ำและเดินสุ่มสำรวจ ตั้งแต่ชายฝั่งทะเลออกไปจนถึงขอบนอกแนวในแต่ละระบบนิเวศ จากการสำรวจพบตัวอย่างกลุ่มสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ 2 ไฟลัม คือ ไฟลัม Bryozoa ไบรโอซัวทั้งหมด 27 ชนิด 24 สกุล 21 วงศ์ 2 อันดับ 2 ชั้น ได้แก่ ชั้น Gymnolaemata พบ 2 อันดับ ได้แก่ Cheilostomatida 20 วงศ์ 23 สกุล ได้แก่ Antropora, Aetea, Arthropoma, Bryopesanse, Celleporaria, Cranosina, Chorizopora, Exechonella, Hippopodina, Hippoporella, Hippothoa, Onychocella, Parasmittina, Membranipora, Puellina, Poricella, Rhynchozoon, Schizomavella, Scrupocellaria, Stylopoma, Schedocleidochasma, Trypostega, และ Thornelya ในอันดับ Stenolaemata พบ 1 วงศ์ 1 สกุล ได้แก่ Tubulipora และไฟลัม Phoronida 1 ชนิดคือ Phoronis australis สกุลของไบรโอซัวที่พบมากที่สุดคือ สกุล Parasmittina (62 โคโลนี, 20%) รองลงมาคือ สกุล Onychonella (50 โคโลนี, 16.13%) และสกุล Cranosina (31 โคโลนี, 10%) รูปทรงการเจริญแบบเคลือบเป็นไบรโอซัวกลุ่มเด่น มีการแพร่กระจายอยู่บนเปลือกหอย เศษซากหรือวัตถุใต้น้ำในแนวปะการัง สรุปภาพรวมของโครงการวิจัยพบสัตว์ทะเลกลุ่มโลโฟฟอร์เลตบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยทั้งหมด 3 ไฟลัม 4 ชั้น 4 อันดับ 27 วงศ์ 33 สกุล 37 ชนิด โดยแบ่งออกเป็นไฟลัม Bryozoa 2 ชั้น 2 อันดับ 25 วงศ์ 31 สกุล 35 ชนิด, ไฟลัม Brachiopoda พบ 1 ชนิด และไฟลัม Phoronida พบ 1 ชนิด โดยในจังหวัดตราด พบไบรโอซัวมากที่สุด 27 ชนิด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1893
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2560_080.pdf9.93 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น