กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1893
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุเมตต์ ปุจฉาการ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T09:09:55Z
dc.date.available2019-03-25T09:09:55Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1893
dc.description.abstractผู้วิจัยทำการสารวจและเก็บตัวอย่างกลุ่มสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ในโครงการวิจัยเรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ (Lophophorates) บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย” ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยสำรวจพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด รวม 24 สถานี ระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2559 โดยสำรวจช่วงเวลากลางวันด้วยการดำน้ำแบบ scuba diving ดำน้ำแบบผิวน้ำและเดินสุ่มสำรวจ ตั้งแต่ชายฝั่งทะเลออกไปจนถึงขอบนอกแนวในแต่ละระบบนิเวศ จากการสำรวจพบตัวอย่างกลุ่มสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ 2 ไฟลัม คือ ไฟลัม Bryozoa ไบรโอซัวทั้งหมด 27 ชนิด 24 สกุล 21 วงศ์ 2 อันดับ 2 ชั้น ได้แก่ ชั้น Gymnolaemata พบ 2 อันดับ ได้แก่ Cheilostomatida 20 วงศ์ 23 สกุล ได้แก่ Antropora, Aetea, Arthropoma, Bryopesanse, Celleporaria, Cranosina, Chorizopora, Exechonella, Hippopodina, Hippoporella, Hippothoa, Onychocella, Parasmittina, Membranipora, Puellina, Poricella, Rhynchozoon, Schizomavella, Scrupocellaria, Stylopoma, Schedocleidochasma, Trypostega, และ Thornelya ในอันดับ Stenolaemata พบ 1 วงศ์ 1 สกุล ได้แก่ Tubulipora และไฟลัม Phoronida 1 ชนิดคือ Phoronis australis สกุลของไบรโอซัวที่พบมากที่สุดคือ สกุล Parasmittina (62 โคโลนี, 20%) รองลงมาคือ สกุล Onychonella (50 โคโลนี, 16.13%) และสกุล Cranosina (31 โคโลนี, 10%) รูปทรงการเจริญแบบเคลือบเป็นไบรโอซัวกลุ่มเด่น มีการแพร่กระจายอยู่บนเปลือกหอย เศษซากหรือวัตถุใต้น้ำในแนวปะการัง สรุปภาพรวมของโครงการวิจัยพบสัตว์ทะเลกลุ่มโลโฟฟอร์เลตบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยทั้งหมด 3 ไฟลัม 4 ชั้น 4 อันดับ 27 วงศ์ 33 สกุล 37 ชนิด โดยแบ่งออกเป็นไฟลัม Bryozoa 2 ชั้น 2 อันดับ 25 วงศ์ 31 สกุล 35 ชนิด, ไฟลัม Brachiopoda พบ 1 ชนิด และไฟลัม Phoronida พบ 1 ชนิด โดยในจังหวัดตราด พบไบรโอซัวมากที่สุด 27 ชนิดth_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectสัตว์ทะเลth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.subjectโลโฟฟอร์th_TH
dc.titleความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ (Lophophorates) บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยth_TH
dc.title.alternativeMarine Biodiversity of Lophophorates along the eastern coast of the Gulf of Thailand
dc.typeResearch
dc.year2559
dc.description.abstractalternativeSpecies diversity of marine lophophorates had been investigated 21 stations along the coast of Chanthaburi and Trat province in fiscal year 2015. The collections were conducted during January 2015 to August 2016 by using scuba diving, snorkeling and walk census during daytime, randomly throughout collection sites. The result of lophophorates showed 2 Phyla including, Phylum Phoronida namely, Phoronis australis and phylum Bryozoa with yielded 27 species, from Class Gymnolaemata including order Cheilostomatida found 26 species from 20 families and 23 genera were namely, Antropora, Aetea, Arthropoma, Bryopesanse, Celleporaria, Cranosina, Chorizopora, Exechonella, Hippopodina, Hippoporella, Hippothoa, Onychocella, Parasmittina, Membranipora, Puellina, Poricella, Rhynchozoon, Schizomavella, Scrupocellaria, Stylopoma, Schedocleidochasma, Trypostega, and Thornelya and order Stenolaemata found one species namely, Tubulipora. The most abundant bryozoan was genus Parasmittina (62 colonies, 20%) followed by Onychonella (50 colonies, 16.13%) and Cranosina (31 colonies, 10%) respectively. The most abundance of bryozoan growth form is encrusting with attached on shells and rock substrates. In conclusion, the research project found 37 lophophorates species, including Phylum Bryozoa 35 species, Phylum Brachiopoda 1 species and Phoronida 1 species. Out of these, Trat province is the most distributed bryozoa species (27 species).en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2560_080.pdf9.93 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น