กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1882
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลของสารสกัดมะเขือเทศราชินี ต่อความสามารถในการรักษาโรคความจำเสื่อม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effect of Solanum lycopersicum L. var. cerasiforme extracts in dementia therapy
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นิรมล ธรรมวิริยสติ
จิราพร จรอนันต์
ปองรุ้ง จันทรเจริญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
คำสำคัญ: ภาวะสมองเสื่อม -- การรักษา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สารยับยั้งเอนไซม์
มะเขือเทศ -- พันธุ์ราชินี -- การใช้ประโยชน์
มะเขือเทศ -- พันธุ์ราชินี -- การใช้รักษา
สารสกัดจากพืช -- การวิเคราะห์
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: มะเขือเทศราชินีเป็นพืชชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร นิยมใช้รับประทานสดและแปรรูปเป็นผลไม้แช่อิ่ม สามารถนำมาใช้เป็นพืชสมุนไพรแต่ยังไม่มีการรายงานผลในการรักษาโรคความจำเสื่อม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของมะเขือเทศ ต่อความสามารถในการออกฤทธิ์ยับยั้ง สารอนุมูลอิสระจากการวัดกิจกรรมของเอนไซม์ต่าง ๆ ผลต่อการลดความรุนแรงของโรคจากภาวะ Oxidative stress ของเซลล์ประสาทที่เพาะเลี้ยง และการต้านภาวะสมองเสื่อมจากการขาดเลือดต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และการจำของหนูทดลอง ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดมะเขือเทศราชินีด้วยน้ำและเอทานอล มีค่า SOD activity เท่ากับ 32.71% และ 57.41 % มีค่า GPx activity เท่ากับ 8.65 mol/L และ 9.32 mol/L มีค่า CAT activity 29.16 M และ 30.84 M ตามลำดับ ซึ่งสารสกัดด้วยเอทานอลมีกิจกรรมของเอนไซม์สำหรับต้านสารอนุมูลอิสระได้ดีกว่าสารสกัดด้วยน้ำแต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ ส่วน สารสกัดด้วยเอทานอลของมะเขือเทศราชินีสามารถใช้ความเข้มข้นน้อยที่สุด 250 mg/ml ต่อฤทธิ์ป้องกันการตายของเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงจากการชักนำของสาร H2O2 สารสกัดจากมะเขือเทศราชินี ด้วยเอทานอลและวิตามินอีสามารถช่วยชะลอและป้องกันภาวะของการเรียนรู้และจดจำที่บกพร่องได้ เมื่อเปรียบเทียบกับหนูถูกผูกหลอดเลือดอย่างเดียว ผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงแนวทางการป้องกันเบื้องต้นในการใช้สารสกัดมะเขือเทศด้วยเอทานอลที่มีฤทธิ์ต่อ การต้านสารอนุมูลอิสระมาช่วยป้องกันภาวะตึงเครียดและโรคความจำเสื่อม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1882
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2560_026.pdf1.46 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น