กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1878
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorชัยศักดิ์ อิสโร
dc.contributor.authorเอกพงษ์ สุวัฒนมาลา
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:09:54Z
dc.date.available2019-03-25T09:09:54Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1878
dc.description.abstractท่อนาโนคาร์บอนบริสุทธิ์ (CNTs) ท่อนาโนคาร์บอนเจือไนโตรเจน (CN-NTs) และท่อนาโนคาร์บอนเจือโบรอนและไนโตรเจน (BCN-NTs) ถูกสังเคราะห์ด้วยวิธีการตกเคลือบด้วยไอทางเคมี โดยใช้สารตั้งต้นเฟอร์โรซีน อิมิดาโซล และกรดบอริก เป็นแหล่งกำเนิดคาร์บอน ไนโตรเจน และโบรอน ตามลำดับ ที่อุณหภูมิ ในการสังเคราะห์ 900 °C ท่อนาโนคาร์บอนที่สังเคราะห์ได้ ถูกนำมาศึกษาประสิทธิภาพในการตรวจวัดแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่ความเข้มข้น 100, 200 และ 310 ppm ภายใต้อุณหภูมิห้อง โดยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและความเป็นผลึกทำการตรวจสอบโดยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM), กล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน (TEM) และรามานสเปกโทรสโกปี โดยท่อ BCN-NTs มีความบกพร่องในโครงสร้างสูง สังเกตได้จากค่าอัตราส่วนระหว่าง ID/IG มีค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับท่อนาโนคาร์บอนชนิดอื่น จากผลของภาพถ่าย TEM พบว่าการเจืออะตอมไนโตรเจนเข้าไปในท่อนาโนคาร์บอนมีผลทำให้โครงสร้างภายในท่อมีลักษณะโครงสร้างแบบปล้องไผ่ (Bamboo-like structure) มากกว่าท่อนาโนคาร์บอนชนิดอื่น ๆ จากการศึกษาองค์ประกอบของธาตุภายในท่อนาโนคาร์บอนทั้ง 3 ชนิด ด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี (XPS) พบว่าท่อที่มีการเจือโบรอนและไนโตรเจน มีปริมาณโบรอนเป็นองค์ประกอบภายในท่อมีปริมาณที่ต่ำ และมีรูปพันธะระหว่างคาร์บอนกับไนโตรเจนได้หลาย รูปแบบ ขณะที่ท่อนาโนคาร์บอนเจือไนโตรเจนมีการเกิดพันธะระหว่างอะตอมคาร์บอนและไนโตรเจนได้ 2 แบบ (Quaternary, Graphitic-N-O) และเมื่อนาท่อนาโนคาร์บอนแต่ละชนิดมาทดสอบการตอบสนองต่อแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ที่อุณหภูมิห้อง พบว่า การเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ มีผลทำให้การตอบสนองเพิ่มขึ้น การตอบสนองต่อแก๊สของท่อนาโนคาร์บอนที่เจือไนโตรเจนมีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อแก๊สที่ดีกว่าท่อนาโนคาร์บอนชนิดอื่น การทดสอบการคืนตัวของท่อนาโนคาร์บอนหลังการทดสอบแก๊ส ท่อนาโนคาร์บอนชนิดเจือโบรอนและไนโตรเจนเกิดการการคืนตัวที่ไม่สมบูรณ์th_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการบำบัดน้ำth_TH
dc.subjectท่อนาโนคาร์บอนth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.subjectโบรอนth_TH
dc.subjectไนโตรเจนth_TH
dc.titleการเติมท่อนาโนคาร์บอนด้วยโบรอนและไนโตรเจนสำหรับประยุกต์เป็นตัวตรวจจับแก๊สและบำบัดน้ำth_TH
dc.title.alternativeThe doping of carbon nanotubes with boron and nitrogen for applications in gas sensor and water treatmenten
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailchaisak@buu.ac.th
dc.author.emailakapong@buu.ac.th
dc.year2557
dc.description.abstractalternativePristine carbon nanotubes (CNTs), nitrogen doped carbon nanotubes (CN-NTs) and boron and nitrogen doped carbon nanotubes (BCN-NTs) were synthesized by chemical vapor deposition method at 900 oC using ferrocene, imidazole and boric acid as the carbon, nitrogen and boron sources, respectively. These synthesized carbon nanotubes were studied the efficiency of nitrogen dioxide gas sensing on a various concentrations (100, 200 and 310 ppm) at room temperature. Morphologies were investigated by scanning electron microscope (SEM), transmission electron microscope (TEM) and Raman spectroscopy. The BCN-NTs provided high defect of structure, which observed from the highest ID/IG ratio when compared with the other carbon nanotubes. The TEM image result showed that the doped nitrogen atom into carbon nanotubes yielded the more bamboo-like structure as compared with the other ones. The elemental analysis of the three types of carbon nanotubes were characterized by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The low quantity of boron and the various types of C-N bond were found in BCN-NTs, while the two nitrogen types as Quaternary, Graphitic-N-O were observed. Each carbon nanotubes were tested to the NO2 gas response. It was indicated that increasing of NO2 concentration provided the high response and the CN-NTs showed the higher response than the other ones. The BCN-NTs showed the incomplete recovery after the test of NO2 adsorptionen
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2560_028.pdf1.91 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น