กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/187
ชื่อเรื่อง: การจัดตั้งคลินิกโรคสัตว์น้ำ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุขใจ รัตนยุวกร
วรรณภา กสิฤกษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: สัตว์น้ำ - - การเลี้ยง
สัตว์น้ำ - - การใช้ยา
สัตว์น้ำ - - โรค - - การควบคุม
สัตว์น้ำ - - โรค - - การรักษา
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การจัดตั้งคลินิกโรคสัตว์น้ำ ในสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้เริ่มการทดลองให้บริการตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2549 ถึงเดือนพฤษภาคม 2550 พบว่าได้ให้บริการการทำงานทั้งสิ้นจำนวน 332 ตัวอย่าง จำนวน 6,189 ตัว แบ่งเป็นสัตว์ทะเล 44 ชนิด สัตว์น้ำจืด 10 ชนิด และจัดจำแนกงานบริการได้ดังนี้ งานการตรวจวินิจฉัยโรคปลาและการตรวจวิเคราะห์ซาก 244 ครั้ง งานการรักษาโรคปลาจำนวน 62 ตัวอย่าง งานการแนะนำและให้คำปรึกษารวม 13 ราย และงานการให้บริการยาและสารเคมี 8 ราย และมีผู้สนใจเข้าฝึกงานทางด้านโรคสัตว์น้ำจำนวน 5 รายสาเหตุของการเกิดโรคสามารถแบ่งกลุ่มการเกิดโรคได้เป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ โรคที่เกิดจากโปรโตซัวโรคที่เกิดจากพยาธิ โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย โรคที่เกิดจากเชื้อรา โรคที่เกิดจากไดอะตอม โรคที่เกิดจากโคพีพอดและจากสาเหตุอื่น ๆ Aquatic Animal disease Clinic in the Institute of Marine Science was established for service on June 2006. The clinical service was divided into 4 works as fish disease diagnosis, cure and care the sick fishes, consult and training. The service from June 2006 to May 2007 was found 332 cases 6,189 samples, marine animals 44 type and freshwater animals 20 types. By these numbers of cases were diagnosed, 62 cases were cured and cared, 13 fish were consulted, 8 times were served for medicines and 5 trainees were trained on fish pathology and histology. Diseases of fishes found 7 causes as Protozoa, Parasites, Bacteria, Fungi, Diatoms, copepods and other causes.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/187
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น