กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1739
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุดารัตน์ สวนจิตร
dc.contributor.authorณัฏฐวี ชั่งชัย
dc.contributor.authorเบญจมาศ โปปัญจมะกุล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:08:38Z
dc.date.available2019-03-25T09:08:38Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1739
dc.description.abstractการศึกษานี้ได้วิเคราะห์คุณลักษณะของแบคทีเรียที่แยกได้จากหอยนางรมสด จากร้านค้าปลีกบริเวณชายฝั่งทะเลอ่างศิลา ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 จำนวน 1,785 ไฮโซเลท เพื่อบ่งชี้ Vibrio parahaemolyticusโดยเฉพาะสายพันธ์ุก่อโรคและสายพันธ์ระบาดทั่ว เมื่อทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีและยืนยันเชื้อด้วยการใช้เทคนิคพีซีอาร์เพิ่มปริมาณยีน tl ซึ่งจำเพาะต่อแบคทีเรียชนิดนี้ สามารถระบุเชื่อที่นำมาศึกษาว่าเป็น V.parahaemolticusจำนวน 1,293 ไฮดซเลท เมื่อนำ V.parahaemolyticusดังกล่าวมาตรวจสอบการมีอยู่ของยีนก่อโรค คือ tdhและ trhพบว่ามี 17 ไฮโซเลท( 1.31 เปอร์เซ็นต์) แสดงผลบวกกับยีน tdh และมี 2 ไฮโซเลท (0.15 เปอร์เซนต์) แสดงผลบวกกับยีน trhโดยไม่พบสายพันธุ์ที่มียีนทั้งสองยีนดังกล่าว เมื่อศึกษาลักษณะทางพันธุ์กรรมที่มีความสัมพันธุ์ที่พบระบาดทั่ว โดยการทำ GS-PCR เพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของ toxRS/new sequence รวมทั้งตรวจสอบการมีอยู่ของ ORF8 ของฟาจ f237 พบว่ามี 9 ไฮโซเลท (0.31 เปอร์เซนต์) ที่มีจีโนไทป์เป็น tdh+ GS-PCR+ ORF8+ ซึ่งป็นจีโนไทป์ของสายพันธุ์ระบาดทั่ว O3:K6 และซีโรไทป์อื่นๆ ที่แปรผันมาจาก O3:K6 เมื่อวิเคราะห์ซีโรไทป์ของ V.parahaemolyticusที่มีจีโนไทป์ของสายพันธุ์ระบาดทั่ว ร่วมกับสายพันธุ์อื่น พบว่าเชื้อเหล่านี้มีซีโรไทป์หลากหลาย โดยระบุได้เป็น 7 ซีโรไทป์ ได้แก่ O1:KUT, O4:KUT, O11:K36, O4:K41,O1:K68 และO4:K42 โดยที่ O4:KUT เป็นซีรไทป์ที่พบมากที่สุด(33.3 เปอร์เซนต์) โดยในการศึกษานี้ไม่พบจีโนไทป์ O3:K6 ซึ่งเป็นซีโรไทป์หลักของสายพันธุ์ระบาดทั่วอย่างไรก็ตามพบ V.parahaemolyticus 1 ไฮโซเลท(tdh+ GS-PCR+,ORF8+) มีซีโรไทป์ O1:KUT ซึ่งป็นซีโรไทป์หนึ่งที่พบได้ในสายพันธุ์ระบาดทั่ว ส่วนอีก 6 ซีโรไทป์ตรวจนั้น ถือเป็นการายงานครั้งแรกของอุบัติการณ์ในพื้นภาคตะวันออกของประเทศไทยที่ตรวจพบซีโรไทป์เหล่านี้ใน V.parahaemolyticusซึ่งมีจีโนไทป์สัมพันธ์ระบาดทั่ว ในอีกทางหนึ่ง เมื่อวิเคราะห์ข้อมลูลำดับนิวคลีอไทด์ของยีน 16S rRNAและ atpAของ V.parahaemolyticusเหล่านี้พบว่ามีความคล้ายคลึงกันมาก ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้ในการบ่งชี้ความแตกต่างในระดับสายพันธุ์ได้ ผลที่ได้จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพื้นที่ชายฝั่งชายทะเลแถบตะวันออกของประเทศไทยมีอุบัติการณ์ของ V.parahaemolyticusสายพันธุ์ก่อโรคทั่วไปและสายพันธุ์ก่อโรคที่มีความสัมพันธ์กับสายพันธุ์ระบาดทั่ว โดยที่หอยนางรมเป็นแหล่งสะสมเชื้อ V.parahaemolyticusที่สำคัญซึ่งเป็นข้อเบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงควรมีมาตรการการจัดการที่ดี รวมทั้งการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายเพื่อใช้ในการตรวจสอบเชิงระบาดวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงหรืออีนตรายที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของแบคทีเรียชนิดนี้ในอนาคตth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการก่อโรคของวิบริโอth_TH
dc.subjectความหลากหลายทางพันธุกรรมของวิบริโอth_TH
dc.subjectพาราฮีโมลัยติคัศth_TH
dc.subjectพาราฮีโมลัยติคัสth_TH
dc.subjectวิบริโอ วิบริโอth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์th_TH
dc.subjectหอยนางรมth_TH
dc.titleการตรวจสอบลักษณะทางพันธุกรรมของการก่อโรคและการวิเคราะห์สงศ์วานวิวัฒนาการของ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ที่แยกจากหอยนางรมสดth_TH
dc.title.alternativeMoleclar-based characterization of potential virulent markers and phylogenetic analysis of vibrio parahaemolyticus lsolated from raw oysteren
dc.typeResearch
dc.year2557
dc.description.abstractalternativeThis study was performed to identity and characterize Vibrio parahaemolyticus amongst isolates obtained from unshelled raw oyster retailed along Ang-Sila coast, Chonburi province, during December 2009-February 2011.Molecular characteristics regarding virulent gene marker and pandemic traits of this bacterium were assessed. Total of 1,785 bacterial isolates were tested and 1,293 isolates were approved to be V.parahaemolyticus based on species-specific gene(tl)-targeted PCR confirmation. Seventeen(1.31%)and (0.15%) isolates carried one of the pathogenic genes, tdh and trh, respectively. However, isolate of V.parahaemolyticus possessing both tdh and trh was not observed. Subsequent characterization demonsted that the nine strains of pathogenic V.parahaemolyticus harbored pandemic-associated characteristics, i.e. tdh, GS-PCR, ORF8+, as found in the pandemic 03:K6 strain and its serovariants. Serological analyses indicated that these strains belonged to seven serovars including 01:KUT, 04:KUT, 011:K36, 04:4K, 08:K41, 01:K68, and 04:K42, of which the 04:KUT was the most dominant serovar in this area (33.3%). Indeed, there was one strain displayed 01:KUTserovar, which is one of recently recognized serovariants of the pandemic 03:K6 clone. Notably, the other six serovars were firstly reported here as V.parahaemolyticusserovars associated with pandemic-specific traits. Nucleotide sequences of 16S rRNA and gene ware adopted to infer the diversity among intraspecies of V. parahaemolyticus originated from oysters in Ang-Sila coast. The analyses showed that such molecular chronometer could not provide certain evolutionary relationships among V. parahaemolyticus strains dye to high similarities of gene sequences. The occurrence of pathogenic as well as pandemic-associated strains of V. parahaemolyticus is sign of health hazard invading invadinginvading the eastern region of Thailand. Raw oyster is not only a major reservoir of virulent V. parahaemolyticus, but it is a vehicle a vehicle of spreading of pandemic strains of this bacterium which could be a potent causative agent of human infection. Taking into consideration, risk assessment and management should be acted promptly for prevention of disease outbreak in this area. Genetic diversity among strains of both organisms should be further verified since this might relate to their epidemiology and could benefit the program of surveillance.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น