กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17212
ชื่อเรื่อง: อัตลักษณ์กับการปรับเปลี่ยนวิถีทางประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นันท์ชญา มหาขันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
เรณู วิชาศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
พรรณิดา ขันธพัทธ์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
คำสำคัญ: อัตลักษณ์ชาติพันธุ์
ไทใหญ่ -- ไทย -- เชียงใหม่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Humanities and Social Sciences
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย -- เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปรด) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17212
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter3.pdf13.93 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น