กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17208
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorพูลพงศ์ สุขสว่าง
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
dc.contributor.advisorสุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
dc.contributor.authorโอภาวิทย์ จั่นพา
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา.
dc.date.accessioned2024-02-07T09:23:49Z-
dc.date.available2024-02-07T09:23:49Z-
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17208-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วทม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557
dc.description.abstract-
dc.language.isoth
dc.language.isoen
dc.publisherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา.
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectครู -- ความพอใจในการทำงาน
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
dc.subjectHumanities and Social Sciences
dc.subjectสมรรถนะ
dc.titleโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความต้องการในงาน ทรัพยากรในงาน ความเหนื่อยหน่ายกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
dc.title.alternative-
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative-
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
dc.degree.nameวท.ม.
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter2.pdf2.87 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น