กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17201
ชื่อเรื่อง: การเปิดรับสื่อโฆษณา ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตประเภทเน็ตแบงค์ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
สินีนารถ อุมชัยชนะ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
Humanities and Social Sciences
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (นศม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17201
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
bibliography.pdf214.98 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น