กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1681
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorกฤษณะ ชินสารth
dc.contributor.authorสุวรรณา รัศมีขวัญth
dc.contributor.authorเบญจภรณ์ จันทรกองกุลth
dc.contributor.authorภูสิต กุลเกษมth
dc.contributor.authorอัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์th
dc.contributor.authorชิดชนก เหลือสินทรัพย์th
dc.contributor.authorปิยตระกูล บุญทองth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
dc.date.accessioned2019-03-25T09:08:33Z
dc.date.available2019-03-25T09:08:33Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1681
dc.description.abstractการตรวจหามะเร็งเต้านมจะใช้เทคนิคการประมวลผลภาพทางการแพทย์มาตรวจสอบ ก้อนเนื้อที่เป็นรอยฉีกจะเป็นปัจจัยที่บ่งชี้การเป็นมะเร็งเบื้องต้น ในกระบวนการตรวจสอบก้อนเนื้อที่เป็นรอยฉีกแบบอัตโนมัติจะประกอบไปด้วยขั้นตอนการประมวลผลภาพที่มีประสิทธิภาพ โดยการกำจัดส่วนของกล้ามเนื้อและพื้นหลังของภาพดิจิตตอลเมมโมแกรมออกเป็นความสำคัญในขั้นตอนแรกของกระบวนการนี้ จากนั้นสกัดส่วนที่เป็น ROI เพิ่มคุณภาพความเข้มของ ROI ด้วยสมการโพลิโนเมียล การสร้างโมเดลเริ่มต้นของ active contour ที่อยู่บนพื้นฐาน GGVF นั้นต้องใช้วิธี Radon transform และวิธีการแบ่งชั้นตามลาดับขั้น สุดท้ายรูปร่างของ active model จะแสดงให้เห็นรูปร่างที่แท้จริงของก้อนเนื้อที่เป็นรอยฉีก จากกระบวนการที่ได้นำเสนอ ภาพที่ใช้จากฐานข้อมูลภาพดิจิตอลเมมโมแกรมให้ความถูกต้องของผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจมากth_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการวินิจฉัยโรคth_TH
dc.subjectการหามะเร็งเต้านมth_TH
dc.subjectคอมพิวเตอร์th_TH
dc.subjectสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์th_TH
dc.titleโครงการ การตรวจหามะเร็งเต้านมโดยการตรวจหามวลที่มีรูปร่างแบบ Spiculation สำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการวินิจฉัยในโรงพยาบาลth_TH
dc.title.alternativeBreast cancer detection by evaluating spiculated mass for computer-aided diagnosis in hospital patientsth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2558
dc.description.abstractalternativeMedical image processing techniques have been used for breast cancer diagnosis research in the last few years. The spiculated mass is a factors that indicates underlying malignancy. This proposes an automatic algorithm for speculated mass detection. The algorithm comprises efficient image processing steps. Removing the pectoral muscles and digital mammography background leaves only the fatty tissue and breast masses that are early priorities of this algorithm. Then automatic extraction of ROI is required. The proposed polynomial improves the quality of the ROI in term of intensity contrast. The initial models of active contour based on GGVF are constructed using Radon transform and the hierarchical clustering. The final shape of active model represents the irregular shape of speculation. The numerical tests employing images from the digital database for screening mammography show good accuracy of our proposed alhorithm for detecting spiculated masses.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_010.pdf2.92 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น